Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Hội thảo khoa học
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Huỳnh Thị Ngọc Kiều
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 30 Phan Huy Ích, thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 02553835472
 Di động: 0914163838
 Email: htnkieu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Đinh Thị Thúy Kiều
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 20 phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 0255.3835471
 Di động: 0914772552
 Email: dttkieu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Lương Duyên Lai
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 61- Tố Hữu - TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0988638226
 Email: ldlai@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trương Hoàng Lan
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Đại Học Phạm Văn Đồng,Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914043189
 Email: thlan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    KS. Lê Văn Lanh
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914060044
 Email: lvlanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn