Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Hội thảo khoa học
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    CN. Phan Đình Hải
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: 217 đường Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914012929
 Email: pdhai@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Ngọc Hải
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0983020140
 Email: tnhai@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Cao Thị Thanh Hải
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: 14- Phạm Văn Đồng- TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055-3828481
 Di động: 0985012344
 Email: ctthai@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    TS. Nguyễn Thanh Hải
 Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
 Địa chỉ liên lạc: 118/1 Đường Trương Định, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 3821313
 Di động: 0914012714
 Email: thanhhaits@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Lê Quang Trường Hải
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 635 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0935.855.933
 Email: lqthai@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn