Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    KS. Lê Văn Lanh
 Đơn vị: Phòng Đào tạo
 Địa chỉ liên lạc: Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914060044
 Email: lvlanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Hà Văn Lâm
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: 157/11 Hùng Vương – Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 3828830
 Di động: 0905967159
 Email: hvlam@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    Tiến sĩ Liên Vương Lâm
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 301/16 Phan Bội Châu - TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0916324848.
 Email: lvlam@pdu.edu.vn or
 Lý lịch khoa học

    ThS. Võ Đức Lân
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: 216 Nguyễn Nghiêm - TT La Hà - Tư Nghĩa – Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828830
 Di động: 0913010117
 Email: vdlan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Lĩnh
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, phường Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255.3822901
 Di động: 0982.009.324
 Email: nhlinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn