Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Hội thảo khoa học
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    CN. Trần Thị Thanh Thủy
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 6 Phường Quảng Phú- TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0905729168
 Email: tttthuy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Trần Đức Thịnh
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 32- Phạm Văn Đồng, Tổ 2, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi..
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0935395599
 Email: tdthinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Võ Thị Thiều
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 02553835472
 Di động: 0944233758
 Email: vtthieu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Thiện
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255.3825195
 Di động: 0918987484
 Email: ntthien@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    KS. Nguyễn Ngọc Thiện
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Nghĩa Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914158808
 Email: nnthien@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn