Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Phạm Bá Huỳnh
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Khu tập thể Đại học Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0977224774
Email: phambahuynh@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Võ Thị Ngọc Huệ
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 199/9/6 Bùi Thị Xuân, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0903073275
Email: ngochueit@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Thị Kim Huệ
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Xóm 5, Thọ Lộc Tây, Tịnh Hà, Sơn Tịnh
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0974633014
Email: ttkhue@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  KS. Trần Xuân Huệ
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 11 Nguyễn Tự Tân, T.P Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914121663
Email: txhue@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Lê Trương Huy
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3 822 901
Di động: 0947 033 870
Email: huycdcd@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn