Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Huỳnh Đinh Phát
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 055 3822459
 Di động: 0977959959
 Email: hdphat@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Phê
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 73 Nguyễn Cư Trinh, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0916.934.596
 Email: ntphe@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phạm Thanh Phú
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 180/6 Nguyễn Công Phương – Tp Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 01202.515.715
 Email: ptphu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    KS. Lê Văn Phúc
 Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 9 Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 3 835031
 Di động: 0985011007
 Email: lvphuc@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Vĩnh Phối
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0918162283
 Email: nvphoi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn