Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
Phòng Tổ chức Cán bộ
     
 

 

 CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ

 1. Chức năng 

 Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Tổ chức cán bộ, công tác Chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác Thi đua Khen thưởng - Kỷ luật của cán bộ viên chức; Thanh tra giáo dục; Công tác Pháp chế. 

2. Nhiệm vụ 

2.1 Công tác Tổ chức Cán bộ 

- Tham mưu xây dựng và phát triển tổ chức bộ máy, công tác nhân sự của trường.

- Tham mưu các quy định, quyết định về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách theo quy định.

- Tham mưu thực hiện công tác bảo hiểm cho cán bộ viên chức.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của trường.

- Duyệt và theo dõi, quản lý việc nghỉ phép hàng năm của cán bộ viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ viên chức; thẩm tra, bổ sung lý lịch và tham mưu nhận xét đánh giá cán bộ viên chức hàng năm.

- Tham mưu và triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

2.2 Công tác Chính trị tư tưởng 

Tham mưu chương trình, kế hoạch về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ viên chức trong trường; theo dõi, nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức, phản ánh kịp thời với Hiệu trưởng và chủ động đề xuất chủ trương, biện pháp hợp lý để giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác tư tưởng của cán bộ viên chức.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho cán bộ viên chức học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành, của địa phương, của Nhà trường và tổ chức các buổi nói chuyện thời sự cho cán bộ viên chức.

- Ngăn chặn sự tuyên truyền, phát tán tài liệu, truyền bá các tư tưởng đi ngược với chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi lễ kỷ niệm, mitting cho cán bộ viên chức.

- Quản lý các hoạt động văn hóa xã hội của cán bộ viên chức trong các đơn vị và các đoàn thể.

- Là đầu mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng và tiếp xúc báo chí.

- Chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung và hình thức các Băng rôn, khẩu  hiệu, panô quảng cáo và các hình thức tương tự của các đơn vị trước khi được phép lưu hành.

2.3 Công tác Thi đua Khen thưởng - Kỷ luật 

Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ viên chức.

2.4 Công tác Thanh tra Giáo dục 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Ngành giáo dục và Đào tạo trong nhà trường.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ, nề nếp giảng dạy học tập và làm việc; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước về dự án đầu tư xây dựng trường, việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo,… khi có ý kiến của Hiệu trưởng.

- Thực hiện công việc tiếp công dân định kỳ, tham mưu giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi quản lý của nhà trường; tham mưu và thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ cơ sở.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền.

2.5 Công tác Pháp chế
- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quản lý theo sự phân công của Hiệu trưởng;
- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý (khi cần thiết) đối với các văn bản do các đơn vị thuộc Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản liên quan đến lĩnh vực điều hành, quản lý của Nhà trường. - Tư vấn các vấn đề pháp lý cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Trưởng các đơn vị trực thuộc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường Đại học Phạm Văn Đồng, các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc Nhà trường.
- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn Trường;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kĩ năng công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Danh sách cán bộ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC EMAIL
1  ThS.Trần Lê Ngọc Phó TP Phụ trách 0914159577 tlngoc@pdu.edu.vn
2  ThS.Huỳnh Thị Quỳnh Ngân Chuyên viên 0932420009 htqngan@pdu.edu.vn
3  ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng Chuyên viên 0914043208  ntmhang@pdu.edu.vn
4  ThS. Nguyễn Thị Phương Phó Trưởng phòng 0984921787  ntphuong@pdu.edu.vn
5  Võ Thị Thùy Linh Giáo viên 0964527494  vttlinh@pdu.edu.vn
6  Nguyễn Thị Thu Tâm Nhân viên 0943084377  ntttam@pdu.edu.vn

 

Điện thoại :  0255.3822909
E.mail :
tccb@pdu.edu.vn
Địa chỉ : 509 Phan Đình Phùng -  Tp Quảng Ngãi

 

 
      
       Kế hoạch thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ở các lĩnh vực tỉnh cần ưu tiên thu hút giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn