Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
Phòng Tổ chức - Hành chính
     
 

 

 CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Tổ chức bộ máy Cán bộ; Bảo vệ Chính trị nội bộ; Thi đua Khen thưởng - Kỷ luật; Thanh tra giáo dục; Công tác Pháp chế.

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý, thực hiện các công tác hành chính, tổng hợp, y tế và quản trị trong trường.

2. Nhiệm vụ

2.1 Cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ

- Tham mưu xây dựng về cơ cấu Tổ chức bộ máy của nhà trường; Xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của trường; Các quy định, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường; Công tác nhân sự, hồ sơ viên chức; Công tác sắp xếp, điều động,

luân chuyển, vị trí việc làm; Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý; Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các đề án liên quan đến tổ chức bộ máy.

- Tham mưu chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ viên chức.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của trường.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch cán bộ viên chức; thẩm tra, bổ sung lý lịch và tham mưu nhận xét đánh giá cán bộ viên chức hàng năm.

- Tham mưu và triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2.2 Công tác Thi đua Khen thưởng - Kỷ luật

Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ viên chức.

2.3 Công tác Thanh tra

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Xây dựng chương trình, kế hoạch

thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong nhà trường.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; nề nếp giảng dạy học tập và làm việc; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài

giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo,... khi có ý kiến của Hiệu trưởng.

- Thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, tham mưu giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi quản lý của nhà trường; tham mưu và thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ cơ sở.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền.

2.4 Công tác Pháp chế

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quản lý theo sự phân công của Hiệu trưởng;

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý (khi cần thiết) đối với các văn bản do các đơn vị thuộc Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản liên quan đến lĩnh vực điều hành, quản lý của Nhà trường. 

- Tư vấn các vấn đề pháp lý cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Trưởng các đơn vị trực thuộc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường Đại học Phạm Văn Đồng, các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc Nhà

trường.

- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền,

giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn Trường;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kĩ năng công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo

dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

2.5. Công tác hành chính, tổng hợp

- Quản lý văn bản đến, đi trong và ngoài trường.

- Quản lý, sử dụng dấu và các công văn giấy tờ của trường theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của trường.

- Lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của các cấp, bộ, ngành và địa phương.

- Tham dự, ghi biên bản và tham mưu ban hành thông báo, kết luận các cuộc họp của trường.

- In ấn tài liệu phục vụ cho công tác của trường khi được Hiệu trưởng giao.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng đón tiếp khách của trường; quản lý nhà khách của trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu cho Hiệu trưởng đàm phán và ký kết hợp đồng với các đơn vị khác theo phân công của Hiệu trưởng.

2.6. Công tác quản trị

- Quản lý công tác bảo vệ, trật tự trị an, phòng chống thiên tai dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của trường.

- Điều động xe ô tô phục vụ công tác của trường khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Quản lý tài sản, điều phối tài sản của trường khi được Hiệu trưởng thống nhất. Tổ chức kiểm kê và tham mưu thanh lý tài sản hàng năm. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng trang thiết bị, máy móc và tài sản ở các đơn vị.

- Quản lý, điều phối sử dụng các phòng họp, giảng đường, hội trường và các cơ sở vật chất khác trong trường theo kế hoạch được phê duyệt.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về lập kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư, dụng cụ thực hành và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng giao.

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mạng và máy chủ của trường.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, máy in, máy chiếu cho các đơn vị trong trường.

- Quản trị phần mềm quản lý đào tạo và các phần mềm ứng dụng khác.

- Quản lý về kỹ thuật Trang thông tin điện tử của trường (website của trường và các website thành phần).

- Tư vấn, đề xuất ý kiến về trang bị mới, nâng cấp, cải tiến các hệ thống thiết bị kỹ thuật liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Quản lý các hoạt động y tế, cảnh quan môi trường theo quy định.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng./.

 

 
      
       Kế hoạch thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ở các lĩnh vực tỉnh cần ưu tiên thu hút giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Các số điện thoại liên hệ

Trưởng phòng: (0255) 3824041
Phó Trưởng phòng: (0255) 3829009
Phó Trưởng phòng: 
(0255) 3729897
Tổ Máy tính và Quản trị mạng: (0255) 3729899
Bảo vệ cở sở 509 Phan Đình Phùng(0255) 3729898 
Bảo vệ cở sở 986 Quang Trung: (0255) 3822269
Email: tccb@pdu.edu.vn
Địa chỉ : 509 Phan Đình Phùng - Tp Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn