Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
BA CÔNG KHAI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
BA CÔNG KHAI NĂM 2022 (theo công văn số: 1245/BC-ĐHPVĐ ngày 30/12/2022 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
    Biểu mẫu 17 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023
    Biểu mẫu 18 - Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2022-2023
    Biểu mẫu 18 - Công khai các học phần/ môn học, bậc CĐ
    Biểu mẫu 18 - Công khai các học phần/ môn học, bậc ĐH
    Biểu mẫu 19 - Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023
    Biểu mẫu 20 - Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành
    Biểu mẫu 21 - Công khai thông tin tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2022-2023
BA CÔNG KHAI NĂM 2021 (theo công văn số: 994/BC-ĐHPVĐ ngày 31/12/2021 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
    Biểu mẫu 17 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022
    Biểu mẫu 18 - Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021-2022
    Biểu mẫu 18 - Công khai các học phần/ môn học, bậc CĐ
    Biểu mẫu 18 - Công khai các học phần/ môn học, bậc ĐH
    Biểu mẫu 19 - Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022
    Biểu mẫu 20 - Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành
    Biểu mẫu 21 - Công khai thông tin tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021-2022
BA CÔNG KHAI NĂM 2020 (theo công văn số: 1191/BC-ĐHPVĐ ngày 31/12/2020 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
    Biểu mẫu 17 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021
    Biểu mẫu 18 - Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021
    Biểu mẫu 18 - Công khai các học phần/ môn học, bậc CĐ
    Biểu mẫu 18 - Công khai các học phần/ môn học, bậc ĐH
    Biểu mẫu 19 - Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021
    Biểu mẫu 20 - Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành
    Biểu mẫu 21 - Công khai thông tin tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021
BA CÔNG KHAI NĂM 2019 (theo công văn số:1454/BC-ĐHPVĐ ngày 14/11/2019 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
    Biểu mẫu 17 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020
    Biểu mẫu 18 - Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020
    Biểu mẫu 18 - Công khai các học phần/ môn học, bậc TCCN
    Biểu mẫu 18 - Công khai các học phần/ môn học, bậc CĐ
    Biểu mẫu 18 - Công khai các học phần/ môn học, bậc ĐH
    Biểu mẫu 18 - Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do trường tổ chức biên soạn
    Biểu mẫu 19 - Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020
    Biểu mẫu 20 - Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành
    Biểu mẫu 21 - Công khai thông tin tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020
    Báo cáo kết quả khảo sát Đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019
BA CÔNG KHAI NĂM 2018 (theo công văn số:1376/BC-ĐHPVĐ ngày 16/11/2018 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
    Biểu mẫu 17 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019
    Biểu mẫu 18 - Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019
    Biểu mẫu 18 - Công khai các học phần/ môn học, bậc CĐ
    Biểu mẫu 18 - Công khai các học phần/ môn học, bậc ĐH
    Biểu mẫu 18 - Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do trường tổ chức biên soạn
    Biểu mẫu 19 - Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 – 2019
    Biểu mẫu 20 - Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành
    Biểu mẫu 21 - Công khai thông tin tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 – 2019
BA CÔNG KHAI NĂM 2017 (theo công văn số: 2046/BC-ĐHPVĐ ngày 20/12/2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Kinh tế Phát triển
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Thông tin
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Ngôn ngữ Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Ngữ văn
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tin hoc
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Vật lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tiếng Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Toán học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Sinh học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Mỹ thuật
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Lịch sử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kinh tế Gia đình
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Địa lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Hóa học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Âm nhạc
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Tiểu học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Thể chất
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Mầm non
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Quản trị Kinh doanh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Kế toán
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật - Môi trường
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Thể chất
    Biểu mẫu 21 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm 2017-2018
    Biểu mẫu 22 - Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018
    Biểu mẫu 23 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học 2017 - 2018
    Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018
    Biểu Tổng Hợp - Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018
BA CÔNG KHAI NĂM 2016 (theo công văn số:2345/ĐHPVĐ ngày 19/12/2016 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Thông tin
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Ngôn ngữ Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Ngữ văn
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tin hoc
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Vật lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tiếng Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Sinh học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Toán học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Sinh học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Mỹ thuật
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Lịch sử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kinh tế Gia đình
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Địa lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Hóa học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Âm nhạc
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Tiểu học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Thể chất
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Mầm non
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Quản trị Kinh doanh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Tài chính - Ngân hàng
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Kế toán
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật - Môi trường
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Thể chất
    Biểu mẫu 21 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm 2014-2015
    Biểu mẫu 22 - Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
    Biểu mẫu 23 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học 2014 - 2015
    Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
    Biểu Tổng Hợp - Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
    Báo cáo tình hình việc làm của Sinh Viên
BA CÔNG KHAI NĂM 2015 (theo công văn số: 2080/ĐHPVĐ ngày 31/12/2015 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
    Báo cáo Ba công khai năm học 2015-2016
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Thông tin
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Ngôn ngữ Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Ngữ văn
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tin hoc
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Vật lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tiếng Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Toán học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Sinh học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Mỹ thuật
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Lịch sử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kinh tế Gia đình
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Địa lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Hóa học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Âm nhạc
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Tiểu học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Thể chất
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Mầm non
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Quản trị Kinh doanh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Tài chính - Ngân hàng
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Kế toán
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật - Môi trường
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Thể chất
    Biểu mẫu 21 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm 2014-2015
    Biểu mẫu 22 - Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
    Biểu mẫu 23 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học 2014 - 2015
    Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
    Biểu Tổng Hợp - Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
BA CÔNG KHAI NĂM 2014 (theo công văn số:1858/ĐHPVĐ ngày 14/11/2014 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Thông tin
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Ngôn ngữ Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Ngữ văn
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tin hoc
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Vật lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tiếng Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Sinh học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Toán học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Sinh học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Mỹ thuật
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Lịch sử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kinh tế Gia đình
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Địa lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Hóa học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Âm nhạc
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Tiểu học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Thể chất
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Mầm non
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Quản trị Kinh doanh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Tài chính - Ngân hàng
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Kế toán
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật - Môi trường
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Thể chất
    Biểu mẫu 21 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm 2014-2015
    Biểu mẫu 22 - Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
    Biểu mẫu 23 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học 2014 - 2015
    Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
    Biểu Tổng Hợp - Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
BA CÔNG KHAI NĂM 2013 (theo công văn số: 935/ĐHPVĐ ngày 19/11/2013 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Vật lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ thông tin
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tin học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Ngữ văn
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Ngôn ngữ Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Kế toán
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Toán
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Mầm non
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Tiểu học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Sinh học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Hóa học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Địa lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kinh tế gia đình
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Lịch sử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tiếng Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Mỹ thuật
    Biểu mẫu 21 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
    Biểu mẫu 22 - Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014
    Biểu mẫu 23 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng 2013 - 2014
    Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014
    Biểu Tổng Hợp - Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014
BA CÔNG KHAI NĂM 2011 (theo công văn số 7422/BGDĐT ngày 04/11/2011 của BGD & ĐT)
    Biểu mẫu 21
    Biểu mẫu 22
    Biểu mẫu 23
    Biểu mẫu 24
    Biểu tổng hợp
BA CÔNG KHAI NĂM 2009
    Thông báo "3 công khai"
    Phụ lục 01 - Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp năm 2008
    Phụ lục 02 - Thông tin về đội ngũ cán bộ
    Phụ lục 03 - Thông tin về cơ sở vật chất năm 2009
CHUẨN ĐẦU RA
   Trình độ đào tạo :  
   Tên ngành đào tạo :  
 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn