Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
BA CÔNG KHAI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
BA CÔNG KHAI NĂM 2016 (theo công văn số:2345/ĐHPVĐ ngày 19/12/2016 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Thông tin
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Ngôn ngữ Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Ngữ văn
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tin hoc
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Vật lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tiếng Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Sinh học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Toán học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Sinh học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Mỹ thuật
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Lịch sử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kinh tế Gia đình
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Địa lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Hóa học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Âm nhạc
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Tiểu học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Thể chất
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Mầm non
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Quản trị Kinh doanh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Tài chính - Ngân hàng
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Kế toán
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật - Môi trường
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Thể chất
    Biểu mẫu 21 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm 2014-2015
    Biểu mẫu 22 - Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
    Biểu mẫu 23 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học 2014 - 2015
    Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
    Biểu Tổng Hợp - Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
    Báo cáo tình hình việc làm của Sinh Viên
BA CÔNG KHAI NĂM 2014 (theo công văn số:1858/ĐHPVĐ ngày 14/11/2014 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Thông tin
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Ngôn ngữ Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Ngữ văn
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tin hoc
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Vật lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tiếng Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Sinh học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Toán học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Sinh học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Mỹ thuật
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Lịch sử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kinh tế Gia đình
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Địa lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Hóa học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Âm nhạc
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Tiểu học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Thể chất
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Mầm non
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Quản trị Kinh doanh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Tài chính - Ngân hàng
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Kế toán
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật - Môi trường
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Thể chất
    Biểu mẫu 21 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm 2014-2015
    Biểu mẫu 22 - Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
    Biểu mẫu 23 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học 2014 - 2015
    Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
    Biểu Tổng Hợp - Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
BA CÔNG KHAI NĂM 2013 (theo công văn số: 935/ĐHPVĐ ngày 19/11/2013 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Vật lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ thông tin
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tin học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Ngữ văn
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Ngôn ngữ Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Kế toán
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Toán
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Mầm non
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Giáo dục Tiểu học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Sinh học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Hóa học
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Địa lý
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Kinh tế gia đình
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Lịch sử
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Tiếng Anh
    Biểu mẫu 20 - Ngành: Sư phạm Mỹ thuật
    Biểu mẫu 21 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
    Biểu mẫu 22 - Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014
    Biểu mẫu 23 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng 2013 - 2014
    Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014
    Biểu Tổng Hợp - Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014
BA CÔNG KHAI NĂM 2011 (theo công văn số 7422/BGDĐT ngày 04/11/2011 của BGD & ĐT)
    Biểu mẫu 21
    Biểu mẫu 22
    Biểu mẫu 23
    Biểu mẫu 24
    Biểu tổng hợp
BA CÔNG KHAI NĂM 2009
    Thông báo "3 công khai"
    Phụ lục 01 - Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp năm 2008
    Phụ lục 02 - Thông tin về đội ngũ cán bộ
    Phụ lục 03 - Thông tin về cơ sở vật chất năm 2009
CHUẨN ĐẦU RA
   Trình độ đào tạo :  
   Tên ngành đào tạo :  
 
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn