Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Lê Phương Đảo
 Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
 Địa chỉ liên lạc:
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0944.430.301
 Email: lpdao@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Đào Minh Đức
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 68 Phạm Như Xương, Tp Đà Nẵng
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0905423314
 Email: dmduc@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Đăng Động
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0985 550 866
 Email: nddong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Lê Văn Đương
 Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
 Địa chỉ liên lạc: Phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3824040
 Di động: 0914120208
 Email: lvduong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    TS. Nguyễn Ngọc Như Ý
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 112/18 Trần Hưng Đạo Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0935174679
 Email: nnny@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn