Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    TS. Trần Thị Mai Đào
 Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
 Địa chỉ liên lạc: 106 đường Trần Quang Diệu, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 3835 266
 Di động: 0984287151
 Email: ttmdao@pdu.edu.vn, maidaoqn@gmail.com
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Hồng Đào
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: 88 Trương Định – TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553. 822459
 Di động: 0984813943
 Email: nthdao@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Lê Phương Đảo
 Đơn vị: Khoa Cơ bản
 Địa chỉ liên lạc:
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0944.430.301
 Email: lpdao@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Đình Đức
 Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
 Địa chỉ liên lạc:
 Điện thoại cơ quan: (055)3825366
 Di động: 0914027733
 Email: ndduc@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Đào Minh Đức
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 68 Phạm Như Xương, Tp Đà Nẵng
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0905423314
 Email: dmduc@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn