Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
   Kỹ sư KS. Phạm Đình Chinh
 Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
 Địa chỉ liên lạc: 19 Phan Huy Ích , Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0932539347
 Email: pdchinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Ngọc Chung
 Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
 Địa chỉ liên lạc: Trần Tế Xương - Tổ 12 - Phường Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914434552
 Email: nnchung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Việt Cường
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: số 79, Chu Văn An, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3828481
 Di động: 09144282281
 Email: tvcuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Hồ Văn Cường
 Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 14 Phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0905378974
 Email: hvcuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Phạm Hoàng Dũng
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 64 Nguyễn Trãi, Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0984740655
 Email: nphdung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn