Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
 Website Kiểm định chất lượng Giáo dục
     
 

 

 CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ

 

 

 

1. Chức năng:

 Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý và triển khai thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường. 

 2. Nhiệm vụ:

2.1 Công tác Khảo thí
- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý và tổ chức thực hiện công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên và công việc liên quan.
- Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, kiểm tra Ngoại ngữ - Tin học; nghiên cứu, đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học.
  - Tổ chức xây dựng và quản lý đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ đào tạo của trường.
 - Tổ chức chấm thi, quản lý bài thi và kết quả các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ đào tạo của trường.
- Chuyển giao kết quả điểm thi của các kỳ thi cho các đơn vị liên quan.
 - Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi, gửi giấy báo dự thi, thẩm định kết quả tuyển sinh. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện học tiếp, ngừng học, thôi học và xét công nhận trúng tuyển, công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.
 - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với các cơ quan có thẩm quyền về công tác khảo thí.
 - Tham mưu và tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác khảo thí.
2.2 Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục
 - Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng của nhà trường theo quy định của Bộ GD-ĐT.
 - Tham mưu công tác tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo và định kỳ đăng ký kiểm định chương trình, kiểm định trường.
 - Tham gia các hoạt động đánh giá ở trong nước và quốc tế.
 - Công bố công khai các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo trên website và các phương tiện thông tin khác của nhà trường.
 - Lập kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém về chất lượng đào tạo của nhà trường sau khi được kiểm định và công bố công khai kế hoạch đó.
  - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị định kỳ tổ chức thu thập ý kiến của học sinh sinh viên, cán bộ viên chức và nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo và phục vụ của Nhà trường.
 - Tổ chức nghiên cứu và triển khai ứng dụng các phương pháp và công nghệ mới trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá.
 - Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Trường về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục.
 - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
 - Thực hiện công việc khác do Hiệu trưởng giao.3. Danh sách cán bộ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC EMAIL
1 Huỳnh Triệu Vỹ Phó Trưởng phòng 0914202670 htvy@pdu.edu.vn
2 Nguyễn Thị Nga Phó Trưởng phòng 0785346799 ntnga@pdu.edu.vn
3 Lê Văn Hà Chuyên viên 0944462664  lvha@pdu.edu.vn
4 Phạm Vĩnh Tri Chuyên viên 0913447235  pvtri@pdu.edu.vn
5  Phạm Thị Thu Hiền Chuyên viên  0937603246  ptthien@pdu.edu.vn
6 Nguyễn Diên Chân Thuyết Chuyên viên 0976595730   ndcthuyet@pdu.edu.vn
7 Ngô Thị Thúy Dung Chuyên viên 0905824591  nttdung@pdu.edu.vn

 

Điện thoại:  0255.3713123
Email: htvy
@pdu.edu.vn
Địa chỉ: 
509 Phan Đình Phùng - Tp Quảng Ngãi

 Website Kiểm định chất lượng Giáo dục

 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn