Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Hội thảo khoa học
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 34, năm học 2019-2020 (Từ 30/03/2020 đến 05/04/2020)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 30/03/2020
 8h00 Rà soát kiểm kê tài sản năm 2019 tại Khoa CNTT
TP: Tổ rà soát, đối chiếu kiểm kê tài sản năm 2019 theo TB số 211/TB-ĐHPVĐ ngày 03/3/2020 
  Khoa CNTT
Nhà H-CS 509 PĐP
8h30 Họp Hội đồng thẩm định mở ngành đào tạo trình độ đại học: ngành Du lịch
TP: BGH, Hội đồng thẩm định, Trưởng các đơn vị: ĐT, KT, SPXH, Tổ trưởng, Phó Tổ soạn thảo CTĐT, khách mời, cá nhân liên quan

 
Phòng họp 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00 Rà soát kiểm kê tài sản năm 2019 tại TT TTTL
TP: Tổ rà soát, đối chiếu kiểm kê tài sản năm 2019 theo TB số 211/TB-ĐHPVĐ ngày 03/3/2020
  Nhà A2
CS 509 PĐP
               THỨ BA 31/03/2020
8h00 Rà soát, báo cáo TĐG CTĐT CNKT Cơ khí
TP: Thành viên Ban thư ký CTĐT CNKT Cơ khí, Trưởng, phó các nhóm và thành viên các nhóm công tác chuyên trách; 
Mời cô Nga (PTP KT - ĐBCLGD) tham dự
 
Phòng Hội thảo
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
8h00 Rà soát kiểm kê tài sản năm 2019 tại Phòng QLKH-HTQT
TP: Tổ rà soát, đối chiếu kiểm kê tài sản năm 2019 theo TB số 211/TB-ĐHPVĐ ngày 03/3/2020
  Tầng 3 nhà A1
CS 509 PĐP
14h00 Rà soát kiểm kê tài sản năm 2019 tại Phòng KHTC
TP: Tổ rà soát, đối chiếu kiểm kê tài sản năm 2019 theo TB số 211/TB-ĐHPVĐ ngày 03/3/2020
  Tầng 1, 2 nhà A1
CS 509 PĐP
14h00 Rà soát, báo cáo TĐG CTĐT CNKT Cơ khí
TP: Tất cả thành viên các nhóm viết báo cáoTiêu chuẩn 2,3,4; Mời cô Nga (PTP KT - ĐBCLGD) tham dự
  Phòng Hội thảo
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
  Nộp Báo cáo TĐG và DM minh chứng CTĐT ngành CNTT của các nhóm 1, 2, 3
TP: Đại diện HĐTĐG CT CNTT (đ/c Nghiã - TK CNTT), các nhóm công tác, Ban thư ký CT CNTT
  Nhà H
CS 509 PĐP
               THỨ TƯ 01/04/2020
8h00 Rà soát, báo cáo TĐG CTĐT CNKT Cơ khí
TP: 
TP: Tất cả thành viên các nhóm viết báo cáoTiêu chuẩn 5,6,7; Mời cô Nga (PT 3P KT - ĐBCLGD) tham dự.
  Phòng Hội thảo
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
14h00 Rà soát, báo cáo TĐG CTĐT CNKT Cơ khí
TP: 
TP: Tất cả thành viên các nhóm viết báo cáoTiêu chuẩn 8,9; Mời cô Nga (PTP KT - ĐBCLGD) tham dự
  Phòng Hội thảo
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
  Nộp Báo cáo TĐG và DM minh chứng CTĐT ngành CNTT của các nhóm 4, 5
TP: Đại diện HĐTĐG CT CNTT (đ/c Nghiã - TK CNTT), các nhóm công tác, Ban thư ký CT CNTT
  Nhà H
CS 509 PĐP
               THỨ NĂM 02/04/2020
  NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG    
               THỨ SÁU 03/04/2020
8h00 Rà soát, báo cáo TĐG CTĐT CNKT Cơ khí.
TP: TP: Tất cả thành viên các nhóm viết báo cáoTiêu chuẩn 10,11; Mời cô Nga (PTP KT - ĐBCLGD) tham dự.
  Phòng Hội thảo
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
               THỨ BẢY 04/04/2020
       
               CHỦ NHẬT 05/04/2020
       
   
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn