Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 01, năm học 2018-2019 (Từ 23/7/2018 đến 29/7/2018)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 23/7/2018
 19h30  Khai mạc Giải cầu lông truyền thống CNVCLĐ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XII
Thông báo đến CBVC quan tâm đến xem cổ vũ
  Nhà thi đấu đa năng 
tỉnh Quảng Ngãi 
               THỨ BA  24/7/2018
       
               THỨ TƯ 25/7/2018
  Tiếp CBVC và HSSV định kỳ (cả ngày)   Phòng TCCB
T3-Nhà A1-509 PĐP 
14h Lãnh đạo trường làm việc với các Khoa: SPTN, SPXH, H-S-MT, LLCT về phân công giảng dạy năm học 2018-2019
TP: PHT (đ/c Thám); Phòng ĐT (đ/c Hoàng, đ/c Hùng, đ/c Phương); Trưởng, Phó các Khoa và các Trưởng Bộ môn
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-509 PĐP
               THỨ NĂM 26/7/2018
 8h00  Họp Nhóm 3 - Xây dựng đề án đổi mới
TP: PHT (đ/c Thám), các Thành viên Nhóm 3 (Theo Thông báo số 739/TB-ĐHPVĐ ngày 12/6/2018); Mời dự: đ/c Thông, đ/c Hùng (Phòng ĐT), đ/c Trình (TT ĐTTX), đ/c Nga (Phòng KT-ĐBCLGD)
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-509 PĐP  
               THỨ SÁU 27/7/2018
7h30 Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
TP: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường (trừ các đồng chí đã dự lớp cán bộ chủ chốt)
  Hội trường KLF
986 Quang Trung
20h30 Bế mạc Giải cầu lông truyền thống CNVCLĐ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XII
Thông báo đến CBVC quan tâm đến xem cổ vũ
  Nhà thi đấu đa năng 
tỉnh Quảng Ngãi 
               THỨ BẢY  28/7/2018
 7h30  Họp Ban coi thi tuyển sinh đại học liên thông - đại học văn bằng 2
TP: Theo QĐ 303/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/7/2018
  Giảng đường 2 
8h30 Thường trực Ban coi thi phổ biến quy chế thi cho Thí sinh
TP: Thí sinh, Thường trực Ban coi thi theo QĐ 303/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/7/2018
  Giảng đường 1
13h30 Thi tuyển sinh môn 1 (Cơ bản) ĐHLT-ĐHVB2.
TP: Thí sinh, Ban coi thi theo QĐ 303/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/7/2018
 
  Dãy nhà B
CS 986 Quang Trung
               CHỦ NHẬT 29/7/2018    
 7h0  Thi tuyển sinh môn 2 (Cơ sở ngành) ĐHLT-ĐHVB2
TP: Thí sinh, Ban coi thi theo QĐ 303/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/7/2018
  Dãy nhà B
CS 986 Quang Trung 
13h30 Thi tuyển sinh môn 3 (Chuyênở ngành) ĐHLT-ĐHVB2
TP: Thí sinh, Ban coi thi theo QĐ 303/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/7/2018
  Dãy nhà B
CS 986 Quang Trung
   

 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn