Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 45, năm học 2017-2018 (Từ 28/5/2018 đến 03/6/2018)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 28/5/2018
10h00 Làm việc với Công ty Đài Loan về tuyển dụng SV tốt nghiệp 2018
TP: BGH, Trưởng khoa CNTT,  TTHTSV & QHDN
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-509 PĐP   
 14h00 Họp Ban Thường vụ và Ban Giám hiệu
Mời: Trưởng phòng: TCCB, KHTC dự 
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-509 PĐP   
14h00 Họp Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi
TP: PHT (đ/c Thám), TP. ĐT (đ/c Hoàng)
  Phòng họp
Sở GD vàĐT
               THỨ BA  29/5/2018
 8h00   Họp bàn kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi"
 TP: BGH, Phòng: QLK&HTQT, KH-TC, HC-QT; Trưởng, Phó Khoa Kinh tế; Mời dự PGS.TS. Phạm Đăng Phước 
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-509 PĐP   
14h00 Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp khóa 16 và HSSV các khóa trước về thi lại tốt nghiệp năm 2018.
TP: Theo Quyết định số 213/QĐ-ĐHPVĐ ngày 03/5/2018; Trợ lý đào tạo khoa SPTN.
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-509 PĐP
               THỨ TƯ 30/5/2018
       
       
               THỨ NĂM 31/5/2018
 
 
      
               THỨ SÁU 01/6/2018
9h00 Làm việc với Công ty phần mềm BSC
TP: BGH, Trưởng phòng: ĐT, KHTC, HCQT
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-509 PĐP   
14h00 Họp Ban coi thi tốt nghiệp TCCN, ĐHLT VLVH
TP: Theo QĐ 219/QĐ-ĐHPVĐ 9/5/2018; QĐ 246/QĐ/ĐHPVĐ ngày 22/5/2018
  Giảng đường II
Cơ sở 986 Quang Trung
15h00 Phổ biến quy chế thi cho thí sinh thi tốt nghiệp TCCN, ĐHLT VLVH, kỳ thi ngày 2/6/2018.
TP: Thường trực Ban coi thi, thí sinh dự thi
  Giảng đường I
Cơ sở 986 Quang Trung
       
               THỨ BẢY  02/6/2018
7h00 Thi môn Giáo dục chính trị (Bậc TCCN)
Thi môn Cơ sở ngành (ĐHLT VLVH - Ngành Sư phạm Tiếng Anh)
TP: Cán bộ Ban coi thi, thí sinh dự thi
  Dãy nhà B
Cơ sở 986 Quang Trung
13h15 Thi môn Lý thuyết tổng hợp (Bậc TCCN)
Thi môn Chuyên ngành (ĐHLT VLVH - Ngành Sư phạm Tiếng Anh)
TP: Cán bộ Ban coi thi, thí sinh dự thi
  Dãy nhà B
Cơ sở 986 Quang Trung 
               CHỦ NHẬT 03/6/2018    
7h00   Thi môn Thực hành nghề nghiệp (Bậc TCCN)
TP: Cán bộ Ban coi thi, thí sinh dự thi
   Dãy nhà B
Cơ sở 986 Quang Trung
13h15 Tiếp tục thi môn Thực hành nghề nghiệp (Bậc TCCN)
TP: Cán bộ Ban coi thi, thí sinh dự thi
  Dãy nhà B
Cơ sở 986 Quang Trung
   

 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn