Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Hội thảo khoa học
Liên kết site

Lịch tuần công tác 11, năm học 2020-2021 (Từ 19/10/2020 đến 25/10/2020)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 19/10/2020
7h30
Lễ khai giảng năm học 2020-2021
TP: Theo Thông báo số 913/TB-ĐHPVĐ ngày 08/10/2020, Khách mời (theo Giấy mời)
  Hội trường KLF
CS 986 Quang Trung
15h00 Họp Ban Liên lạc để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 02 chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
TP: Ban Liên lạc (Ban hành theo QĐ số 368/QĐ-ĐHPVĐ ngày 14/10/2020)
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BA 20/10/2020
14h00
Họp bàn tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV các lớp khóa tốt nghiệp năm học 2019-2020
TP: BGH, Đại diện lãnh đạo các đơn vị, Bí thư ĐT, Chủ tịch Hội SV
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP 
               THỨ TƯ 21/10/2020
8h00 Họp triển khai các lớp bồi dưỡng Công nghệ thông tin chuyên sâu cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2020
TP: BGH; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: ĐT, KHTC, HC-QT, CNTT; TT NN-TH
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP 
 14h00 Họp về việc kê khai tính khối lượng công việc quy chuẩn giờ và giờ vượt chuẩn năm học 2019-2020
TP: BGH, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐT, Phòng ĐT (đ/c Hoàng, đ/c Thông, đ/c M. Anh)
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP  
               THỨ NĂM 22/10/2020
7h30 Lễ khai giảng khoá bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý giáo dục
TP: Theo Công văn số 892/ĐHPVĐ ngày 01/10/2020
  Phòng GD&ĐT
huyện Mộ Đức
7h45 Đoàn trường tổ chức Hội nghị Tổng kết Đòan và phong trào thanh niên năm học 2019-2020
TP: Theo Giấy mời và Thông báo 179/TB-ĐTN ngày 07/9/2020
  Hội trường KLF
CS 986 Quang Trung
               THỨ SÁU 23/10/2020
 9h00
Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Co cho cán bộ, công chức cấp xã huyện Trà Bồng năm 2020
TP: BGH (đ/c Thám), BCĐ tổ chức lớp học, TTĐTTX, học viên
  Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Trà Bồng 
14h00 Họp bàn về Đề án Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường
TP: BTV, BGH, Trưởng các phòng: ĐT, QLKH-HTQT, TCCB, HCQT, KHTC, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Bí thư Đoàn Thanh niên
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BẢY 24/10/2020
     
 
               CHỦ NHẬT 25/10/2020
6h30  Kỳ thi Ngoại ngữ-Tin học, khóa ngày 25/10/2020
TP: Hội đồng thi, Ban coi thi
  Nhà H
CS 509 PĐP 
   
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn