Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Tuyển Sinh 2015Ánh sáng soi đường
Liên kết site
Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
I. Sứ mạng:
     Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa cấp, đa phương thức; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.
 II. Tầm nhìn:
     Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở giáo dục - đào tạo có uy tín ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, định hướng ứng dụng.
 III. Mục tiêu tổng quát:
     1. Mục tiêu ngắn hạn (hình thành thương hiệu): Đến năm 2012, Trường Đại học Phạm Văn Đồng được biết đến là một trường Đại học có tầm nhìn và quyết tâm phát triển cao.
     2. Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2017, xây dựng nhà trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất và nguồn lực.
     3. Mục tiêu dài hạn (phát triển thương hiệu): Đến năm 2022, Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục - đào tạo có uy tín trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.
 
 IV. Mục tiêu cụ thể:
    A. MỤC TIÊU VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ
        1. Mục tiêu ngắn hạn (đến năm 2012):
  Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng giảng dạy ở các bậc học và các ngành đào tạo; có 70% đạt trình độ trên đại học, trong đó có 10% NCS và tiến sỹ.
        2. Mục tiêu trung hạn (đến năm 2017):
   Tăng cường đội ngũ cán bộ giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, năng động và hiệu quả; có 90% đạt trình độ trên đại học, trong đó có 20% NCS và tiến sỹ. 
        3. Mục tiêu dài hạn (đến năm 2022):
  Đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn theo quy định, có 95% đạt trình độ trên đại học, trong đó có 30% Giáo sư, Phó Giáo sư, tiến sỹ và NCS.
    B
. MỤC TIÊU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
        1. Mục tiêu ngắn hạn (đến năm 2012):
   Hoàn thành sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có, trang bị thiết bị đảm bảo phục vụ đào tạo. Đồng thời triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến năm 2012.
        2. Mục tiêu trung hạn (đến năm 2017):
  Hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
        3. Mục tiêu dài hạn (đến năm 2022):
  Xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất.
    C. MỤC TIÊU VỀ ĐÀO TẠO
        1. Mục tiêu ngắn hạn (đến năm 2012):
 Hoàn thành việc kiểm định chất lượng giáo dục.
 Công bố chuẩn đầu ra, điều chỉnh các chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu và đảm bảo chất lượng, mở thêm một số ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội, thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Xác định đào tạo theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng. Nâng quy mô đào tạo lên 10.000 học sinh sinh viên. 
        2. Mục tiêu trung hạn (đến năm 2017):
 Quy mô đào tạo trên 12.000 học sinh sinh viên. Triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến; mở các ngành đào tạo mới, phù hợp nhu cầu của thị trường lao động, phát triển chương trình đào tạo có khả năng liên kết, liên thông với các trường đại học trong cả nước. Tổ chức đào tạo sau đại học một số ngành.
        3. Mục tiêu dài hạn (đến năm 2022):
 Thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động giáo dục đào tạo. Quy mô đào tạo khoảng 15.000 học sinh sinh viên. Mở rộng đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế.
    D. MỤC TIÊU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
        1. Mục tiêu ngắn hạn (đến năm 2012):
  Tăng số lượng và chất lượng đề tài NCKH cấp trường; khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ.
  Phát triển hạ tầng cho NCKH, gắn NCKH với đào tạo, chú trọng hoạt động NCKH trong cán bộ giảng viên trẻ và sinh viên.
         2. Mục tiêu trung hạn (đến năm 2017):
  Xây dựng một số phòng thí nghiệm hiện đại, trọng điểm.
  Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của Quảng Ngãi, thực hiện hợp tác NCKH, chuyển giao công nghệ với địa phương và các doanh nghiệp.
  Xuất bản tạp chí khoa học và công nghệ của trường.
         3. Mục tiêu dài hạn (đến năm 2022):
  Triển khai các đề tài NCKH lớn phục vụ sự phát triển của đất nước. Xây dựng các phòng thí nghiệm tiên tiến cho các ngành đào tạo.
  Thành lập một số Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc trường.
    E.  MỤC TIÊU VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
        1. Mục tiêu ngắn hạn (đến năm 2012):
  Duy trì và phát triển các mối quan hệ với các tổ chức quốc tế. Tìm kiếm các đối tác mới. Hỗ trợ nước CHDCND Lào đào tạo lưu học sinh.
  
         2. Mục tiêu trung hạn (đến năm 2017):
  Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu giáo dục, khoa học kỹ thuật của các nước về nhiều lĩnh vực.
  Mở rộng việc tiếp nhận các lưu học sinh Lào và một số nước khác đến học tập.
  Tổ chức các Hội thảo khoa học Quốc tế.
        3. Mục tiêu dài hạn (đến năm 2022):
  Đẩy mạnh việc liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu của các nước về trao đổi giảng viên, sinh viên, NCKH... Liên kết đào tạo đại học và Sau đại học một số ngành theo các chương trình tiên tiến.
    
Bản quyền thuộc Đại Học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi