Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Lê Văn Sơn
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  CN. Cao Xuân Tín
Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
Địa chỉ liên lạc: Bình Yên- Bình Khương- Bình Sơn- Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0909623063
Email: cxtin@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Võ Thanh Tùng
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 158 Lê Lợi, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0974631711
Email: tungthanhvo69@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Trường Tùng
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Khoa Kỹ thuật công nghệ - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0935418001
Email: pttung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Thanh Tùng
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 103 Nguyễn Nghiêm – Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0905888475
Email: tttung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn