Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Trần Hữu Ca
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: số 79, Chu Văn An, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3828481
 Di động: 0914433809
 Email: thca@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Nguyễn Ngọc Cang
 Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
 Địa chỉ liên lạc: ĐH Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0938002450
 Email: nncang@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Phạm Văn Cảm
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0905706806.
 Email: pvcam@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Minh Cần
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: 1059 Võ Nguyên Giáp – TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0902260057
 Email: nmcan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    Phan Trung Châu
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 3 Thị trấn La Hà, H/Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0917963987
 Email: ptchau@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn