Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin tuyển sinh
Công tác đào tạo

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    CN. Lương Duyên Lai
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 61 Tố Hữu TP Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553825195
 Di động: 0988638226
 Email: ldlai@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trương Hoàng Lan
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Đại Học Phạm Văn Đồng,Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914043189
 Email: thlan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    KS. Lê Văn Lanh
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914060044
 Email: lvlanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Hà Văn Lâm
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: 157/11 Hùng Vương – Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 3828830
 Di động: 0905967159
 Email: hvlam@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Liên Vương Lâm
 Đơn vị: Khoa Cơ bản
 Địa chỉ liên lạc: 301/16 Phan Bội Châu- Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0916324848.
 Email: lvlam@pdu.edu.vn or
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn