Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    CN. Trần Thị Thúy Quỳnh
 Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
 Địa chỉ liên lạc: Thị trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0987046327
 Di động: 0987046327
 Email: tttquynh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Thị Quý
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: 75 Nguyễn Du- Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828481
 Di động: 0905098299
 Email: ttquy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phạm Thị Quyên
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Nghĩa Phú – Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0979640098
 Email: ptquyen@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn