Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Hội thảo khoa học
Thông tin
Liên kết site
Ban Giám Hiệu
HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên : Nguyễn Đăng Vũ
Năm sinh : 17/02/1960
Dân tộc : Kinh.
Học vị : Tiến Sĩ .
 Chức vụ Đảng:  Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng Ủy
   
   
Địa chỉ : 509 Phan Đình Phùng, Tp Quảng Ngãi
Email : ndvu@pdu.edu.vn 
 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, KHẢO THÍ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GD

 

Họ và tên : Trần Đình Thám
Năm sinh : 08/11/1976
Dân tộc : Kinh
Học vị : Tiến Sĩ
Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng Ủy
   
Địa chỉ : 509 Phan Đình Phùng, Tp Quảng Ngãi
Email : tdtham@pdu.edu.vn  PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN,
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, QUAN HỆ QUỐC TẾ 

 

Họ và tên : Trần Thị Mai Đào
Năm sinh : 24/10/1973
Dân tộc : Kinh
Học vị : Tiến Sĩ
Chức vụ Đảng: Thường vụ Đảng Ủy
   
Địa chỉ : 509 Phan Đình Phùng, Tp Quảng Ngãi
Email : ttmdao@pdu.edu.vn  
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn