Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Tuyển sinh
Thông tin
Liên kết site
  VĂN BẢN, BIỂU MẪU 

Tìm kiếm :
VĂN BẢN, BIỂU MẪU
  Biểu mẫu
 Thanh tra
 Kiểm định chất lượng giáo dục
 Nghiên cứu khoa học
 Văn bản pháp quy
TỆP TIN
 Mẫu đơn thi lại tốt nghiệp
MD
 Mẫu bổ sung thông tin HSSV
 Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội
Có 3 mẫu đơn dùng cho HSSV dân tộc thiểu số , hộ nghèo , mồ côi
 Mẫu kê khai lý lịch khoa học
 Đơn đề nghị chuyển ngạch
 QĐ số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008 của BGD&ĐT
Ban hành Qui định về quản lý hoạt động về sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học
 Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học
 Quản lý hoạt động về sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học
 Chỉ thị v/v tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
 Q/đ ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường đại học
Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012
 Hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ, TCCN
Số: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá CLGD ĐH
 Đơn xin gia hạn thời gian hoàn thành đề tài NCKH
 Quyết định số 24/2005/QĐ-BGD&ĐT
V/v quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục
 Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam
 Tờ khai Bảo hiểm Xã hội - 2009
 Tài liệu tập huấn tự đánh giá chất lượng giáo dục
 Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2009-2010
 Kế hoạch tự đánh giá cấp trường
 Báo cáo tự đánh giá (để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học)
Số: 629/BC-ĐHPVĐ v/v báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
 Mẫu kế hoạch làm việc theo nhóm
 Thông tư số: 24/2014/TT-BQP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Quốc phòng
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc bộ quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam
 Mẫu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu
 Mẫu kê khai tài sản, thu nhập bổ sung
 Quyết định số 15/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2005 của Bộ KHCN
Ban hành Quy định tạm thời về tổ chức thực hiện nhiệm vụ ươm tạo công nghệ trong các trường đại học
 Tờ khai Bảo hiểm xã hội 2010
 Mẫu : bản nhận xét, đánh giá, phân loại của viên chức, công chức
 Các văn bản biểu mẫu liên quan đến : thử việc
 Đề án XD và PT hệ thống KĐCLGD đối với GD ĐH và TCCN 2011-2020
 QĐ phê duyệt đề án XD và PT hệ thống KĐCLGD đối với GD ĐH và TCCN 2011-2020
 QĐ số 739/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành ngày 11/4/2007.
Phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010.
 Quyết định Ban hành Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học đối với giảng viên
Ban hành theo Quyết định Số: 931/QĐ-ĐHPVĐ ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường ĐH Phạm Văn Đồng xin báo cáo với BGD và ĐT kết quả tự đánh giá chấ
PDU
 Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trong các cơ sở GD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/ 2012/ TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 Thông báo về kết quả công tác tự đánh giá năm học 2009-2010 và kế hoạch cải
PDU
 Biểu mẫu đánh giá công chức 2011
 Biểu mẫu bình xét ABC
 Các loại mẫu biểu hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng 2011
 Các mẫu biểu hướng dẫn thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ viên chức năm
 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005
 Luật Thanh tra năm 2010
 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ
 KH tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy
 Mẫu giáo án dùng cho ứng viên giảng thử
 Các biểu mẫu đánh giá chất lượng TCCSĐ
Ban hành theo Công văn số 393 -CV/BTCTU ngày 19/10/2011
 Thông tư 07/2010 của BGDĐT ngày 01/3/2010
 Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/06/2012 của Bộ GDĐT
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học
 Mẫu giấy đề xuất trình giải quyết công viêc
Đây là mẫu chung thống nhất, yêu cầu các phòng, ban, khoa, trung tâm tải và sử dụng mẫu này để trình giải quyết công việc
Bùi Nhật Hải
 Phiếu lấy ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2014 (Mẫu 3)
 Danh sách CB ra khoi quy hoạch năm 2014 (Mẫu 2)
 Danh sách giới thiệu bổ sung quy hoạch năm 2014 (Mau 1)
 Đánh giá cán bộ diện bổ sung quy hoạch năm 2014 (Mau 0)
 Mẫu kê khai giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên
 Các biểu mẫu kèm theo Quy định quy trình Hợp tác Quốc tế tại Trường
Kèm theo Quy định quy trình Hợp tác Quốc tế tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng số 568/QyĐ-ĐHPVĐ ngày 18/6/2012
 Mẫu 1a - Xác nhận vay vốn tín dụng
 Mẫu 1b - Giấy cam kết trả nợ
 Mẫu 2 - Xác nhận hoãn NVQS
 Mẫu 3a - Đơn xin đăng ký ở ngoại trú
 Mẫu 3b - Xác nhận HSSV ở ngoại trú
 Mẫu 4 - Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội
 Mẫu 5a - Xác nhận kết quả học tập về địa phương
 Mẫu 5b - Xác nhận đã thi tốt nghiệp
 Mẫu 5c - Xác nhận sinh viên thuộc trường
 Mẫu 5d - Xác nhận hoãn NVQS LT
 Mẫu 6 -Đơn đề cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí
 Mẫu đăng ký giao ước thi đua
 Quyết định số 2050/QĐ-ĐHPVD ngày 29/12/2015
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại Học Phạm Văn Đồng
 Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV
Kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHPVĐ ngày28.tháng11năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Bản tự nhận xét đánh giá nhân viên hợp đồng
 Phiếu lấy ý kiến phản hồi của SV sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo
Kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHPVĐ ngày28.tháng11năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
Kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28 tháng11 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Phiếu biểu quyết và danh sách tổng hợp xếp loại CBVC 6 tháng cuối năm 2012
 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 26/03/2012
Về việc ban hành quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước
 Quyết định số 1104/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/12/2012
v/v ban hành quy định quản lý, sử dụng tài sản Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Hồ sơ bổ nhiệm lại nhiệm kỳ 2012-2017
Bốn biểu mẫu đính kèm : 1. Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ nhiệm kỳ 2007 - 2012 (đối với cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở) 2. Phiếu lấy ý kiến nhận xét để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 3. Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập áp dụng cho kê khai tài sản, thu nhập phục vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; ứng cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân; bầu, phê chuẩn tại quốc hội, hội đồng nhân dân (bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên) 4. Nhận xét của tập thể lãnh đạo đơn vị về nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ nhiệm kỳ 2007 - 2012
 Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định CLGD
Số: 62 /2012/TT-BGDĐT , ngày 28 tháng 12 năm 2012 của BGD-ĐT
 Luật giáo dục Đại học
Luật số 08/2012/QH13. Luật này đã được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012; có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.
 Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020
Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2012
Số: 754/KH-ĐHPVĐ ngày 28 tháng 9 năm 2012
 Bảng ý kiến tiếp thu của giảng viên về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng
 Biên bản họp bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn