Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
  VĂN BẢN, BIỂU MẪU 

Tìm kiếm :
VĂN BẢN, BIỂU MẪU
  Biểu mẫu
 Thanh tra
 Kiểm định chất lượng giáo dục
 Nghiên cứu khoa học
 Văn bản pháp quy
TỆP TIN
 Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2009-2010
 Đề án XD và PT hệ thống KĐCLGD đối với GD ĐH và TCCN 2011-2020
 QĐ phê duyệt đề án XD và PT hệ thống KĐCLGD đối với GD ĐH và TCCN 2011-2020
 Quyết định số 2050/QĐ-ĐHPVD ngày 29/12/2015
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại Học Phạm Văn Đồng
 Quyết định số 1104/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/12/2012
v/v ban hành quy định quản lý, sử dụng tài sản Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Luật giáo dục Đại học
Luật số 08/2012/QH13. Luật này đã được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012; có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.
 Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020
Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
 Quy chế đào tạo Trung cấp Chuyên nghiệp
 Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 9/7/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành Qy chế đào tạo TCCN
 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 22/2/2014
V/v Ban hành Quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
 Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Số: 599/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19 tháng 8 năm 2013
 Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính
Số: 599/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19 tháng 8 năm 2013
 Quyết định số 5446/QĐ-BGDĐT v/v ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP
 Nghị quyết 125/QĐ-CP về việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
 Quyết định ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ b
Phòng TCCB
 Quyết định Số: 3957 /QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021
Phòng TCCB
 Công văn số: 4073/BGDĐT-PC V/v: hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế
Phòng TCCB
 Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành giáo dục
Phòng TCCB
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Phòng TCCB
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn