Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
  VĂN BẢN, BIỂU MẪU 

Tìm kiếm :
VĂN BẢN, BIỂU MẪU
  Biểu mẫu
 Thanh tra
 Kiểm định chất lượng giáo dục
 Nghiên cứu khoa học
 Văn bản pháp quy
TỆP TIN
 Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2009-2010
 Đề án XD và PT hệ thống KĐCLGD đối với GD ĐH và TCCN 2011-2020
 QĐ phê duyệt đề án XD và PT hệ thống KĐCLGD đối với GD ĐH và TCCN 2011-2020
 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại Học Phạm Văn Đồng
 Quyết định số 1104/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/12/2012
v/v ban hành quy định quản lý, sử dụng tài sản Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Luật giáo dục Đại học
Luật số 08/2012/QH13. Luật này đã được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012; có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.
 Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020
Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
 Quy chế đào tạo Trung cấp Chuyên nghiệp
 Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 9/7/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành Qy chế đào tạo TCCN
 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 22/2/2014
V/v Ban hành Quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn