Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Tuyển sinh
Thông tin
Liên kết site
  VĂN BẢN, BIỂU MẪU 

Tìm kiếm :
VĂN BẢN, BIỂU MẪU
  Biểu mẫu
 Thanh tra
 Kiểm định chất lượng giáo dục
 Nghiên cứu khoa học
 Văn bản pháp quy
PHÂN MỤC
 Các mẫu đơn
 Đánh giá công chức
 Xếp loại A, B, C
 Chuyển ngạch
 Bảo hiểm xã hội
 Kê khai tài sản
 Học Sinh - Sinh Viên
 Đảng viên
 Tài chính Kế toán
 Thi đua - Khen thưởng
 Quy hoạch cán bộ
 Học tập, bồi dưỡng
 Kê khai thuế
TỆP TIN
 Mẫu đơn thi lại tốt nghiệp
MD
 Mẫu bổ sung thông tin HSSV
 Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội
Có 3 mẫu đơn dùng cho HSSV dân tộc thiểu số , hộ nghèo , mồ côi
 Đơn đề nghị chuyển ngạch
 Tờ khai Bảo hiểm Xã hội - 2009
 Mẫu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu
 Mẫu kê khai tài sản, thu nhập bổ sung
 Tờ khai Bảo hiểm xã hội 2010
 Mẫu : bản nhận xét, đánh giá, phân loại của viên chức, công chức
 Các văn bản biểu mẫu liên quan đến : thử việc
 Biểu mẫu đánh giá công chức 2011
 Biểu mẫu bình xét ABC
 Các loại mẫu biểu hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng 2011
 Các mẫu biểu hướng dẫn thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ viên chức năm
 Mẫu giáo án dùng cho ứng viên giảng thử
 Các biểu mẫu đánh giá chất lượng TCCSĐ
Ban hành theo Công văn số 393 -CV/BTCTU ngày 19/10/2011
 Mẫu giấy đề xuất trình giải quyết công viêc
Đây là mẫu chung thống nhất, yêu cầu các phòng, ban, khoa, trung tâm tải và sử dụng mẫu này để trình giải quyết công việc
Bùi Nhật Hải
 Phiếu lấy ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2014 (Mẫu 3)
 Danh sách CB ra khoi quy hoạch năm 2014 (Mẫu 2)
 Danh sách giới thiệu bổ sung quy hoạch năm 2014 (Mau 1)
 Đánh giá cán bộ diện bổ sung quy hoạch năm 2014 (Mau 0)
 Mẫu 1a - Xác nhận vay vốn tín dụng
 Mẫu 1b - Giấy cam kết trả nợ
 Mẫu 2 - Xác nhận hoãn NVQS
 Mẫu 3a - Đơn xin đăng ký ở ngoại trú
 Mẫu 3b - Xác nhận HSSV ở ngoại trú
 Mẫu 4 - Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội
 Mẫu 5a - Xác nhận kết quả học tập về địa phương
 Mẫu 5b - Xác nhận đã thi tốt nghiệp
 Mẫu 5c - Xác nhận sinh viên thuộc trường
 Mẫu 5d - Xác nhận hoãn NVQS LT
 Mẫu 6 -Đơn đề cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí
 Mẫu đăng ký giao ước thi đua
 Bản tự nhận xét đánh giá nhân viên hợp đồng
 Phiếu biểu quyết và danh sách tổng hợp xếp loại CBVC 6 tháng cuối năm 2012
 Hồ sơ bổ nhiệm lại nhiệm kỳ 2012-2017
Bốn biểu mẫu đính kèm : 1. Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ nhiệm kỳ 2007 - 2012 (đối với cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở) 2. Phiếu lấy ý kiến nhận xét để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 3. Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập áp dụng cho kê khai tài sản, thu nhập phục vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; ứng cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân; bầu, phê chuẩn tại quốc hội, hội đồng nhân dân (bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên) 4. Nhận xét của tập thể lãnh đạo đơn vị về nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ nhiệm kỳ 2007 - 2012
 Mẫu hợp đồng xác định thời hạn
 Các biểu mẫu tự nhận xét, đánh giá, phân loại viên chức năm học 2012-2013
Số: 518 /HD-ĐHPVĐ ngày 16 tháng 7 năm 2013
 Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên
Mẫu 3-HSĐV
 Biểu mẫu đề nghị thanh toán
Mẫu số C41-HD( Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)
 Mẫu tự nhận xét, đánh giá của nhân viên hợp đồng
 Các biểu mẫu kiểm kê tài sản
Mẫu số C53 - HD Mẫu số C23 - HD (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
 Đơn xin thi lại tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp
 Phiếu lấy ý kiến đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2014 (Mẫu 4)
 Danh sách giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý năm 2014 (Mẫu 5)
 Danh sách cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch năm 2014 (Mẫu 6)
 Biểu 01: Dự toán kinh phí hoạt động năm học 2014-2015 (chia theo quý).
 Biểu 02: Thống kê số lượng tài sản, thiết bị mua sắm năm học 2014-2015
 Biểu 03: Dự toán sửa chữa nhà cửa, máy móc thiết bị năm học 2014-2015
 Các biểu mẫu hướng dẫn thủ tục thi đua khen thưởng
 Mẫu đăng ký giao ước thi đua
 Báo cáo học tập của CBVC đi học SĐH
 Giấy cam đoan học ngoại ngữ
 Đơn xin dự tuyển sau đại học
 Giấy cam đoan đi học sau đại học
 Giấy tự báo đi học sau đại học
 Các biểu mẫu kèm theo hướng dẫn hực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức năm học 2014-2015
Kèm theo hướng dẫn số: 1103 /HD-ĐHPVĐ, ngày 14 tháng 7 năm 2015 HƯỚNG DẪN Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức năm học 2014 - 2015
 Biểu mẫu quy hoạch năm 2016
 Hình thái, giải phẩu thực vật học
Nguyễn Thị Hòa
 Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học
Tạ Thanh Hiếu
 Tiếng Việt 3
Võ Duy Ấn
 Bài giảng Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Thúy Hằng
 Mẫu 10 - Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể
 Mẫu 12 - Báo cáo thành tích cá nhân
 Mẫu 14- Sáng kiến, đề tài, giải pháp
 Mẫu 13 - Báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ
 Phiếu trình giải quyết công việc (Về việc phát hành công văn đi)
 Kê khai thông tin của cá nhân phục vụ việc khấu trừ thuế TNCN năm 2017
PDU
 QĐ Ban hành chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt giải thưởng tại các cuộc thi
Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 về việc Ban hành Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế
 Biểu mẫu kê khai hưởng phụ cấp thâm niên
 Kinh tế công cộng
Nguyễn Mạnh Hiếu
 Biểu mẫu kê khai thuê năm 2018
 Báo cáo thành tích đề nghi khen thưởng của tập thể và cá nhân
 Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể và cá nhân
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn