Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Tuyển sinh
Thông tin
Liên kết site
  VĂN BẢN, BIỂU MẪU 

Tìm kiếm :
VĂN BẢN, BIỂU MẪU
  Biểu mẫu
 Thanh tra
 Kiểm định chất lượng giáo dục
 Nghiên cứu khoa học
 Văn bản pháp quy
PHÂN MỤC
 Tài liệu giáo dục Quốc phòng và An ninh
TỆP TIN
 Thông tư số: 24/2014/TT-BQP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Quốc phòng
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc bộ quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam
 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005
 Luật Thanh tra năm 2010
 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ
 Tài liệu triển khai, quán triệt các nghị định của Chính phủ
Hướng dẫn thi hành luật số 27/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
 Mẫu kê khai tài sản, thu nhập 2013
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
 Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Số: 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
 Phụ lục 1 về danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo khoản 9, điều 1
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
 Phụ lục 2 Mẫu bản kấ khai tài sản, thu nhập
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
 Phụ lục 3 Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
 Phụ lục 4 Báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
 Mẫu kê khai tài sản, thu nhập 2014
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ
 Thông tư số: 25/2014/TT-BQP ngày 15 tháng 05 năm 2014
Thông tư quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục Quốc phòng và An ninh
 Thông tư số: 38/2014/TT-BQP ngày 30 tháng 05 năm 2014
Thông tư ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh
 Thông tư số: 39/2014/TT-BQP ngày 03 tháng 06 năm 2014
Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
 Thông tư số: 40/2014/TT-BQP ngày 04 tháng 06 năm 2014
Thông tư quy định mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh
 Thông tư số: 607/QĐ-TTg ngày 24 tháng 04 năm 2014
Quyết định phê duyệt đề án “đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”
 Luật số: 30/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013
Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
 Nghị định số: 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014
Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật giáo dục quốc phòng và an ninh
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn