Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Tuyển sinh
Thông tin
Liên kết site
  VĂN BẢN, BIỂU MẪU 

Tìm kiếm :
VĂN BẢN, BIỂU MẪU
  Biểu mẫu
 Thanh tra
 Kiểm định chất lượng giáo dục
 Nghiên cứu khoa học
 Văn bản pháp quy
PHÂN MỤC
 Biểu mẫu (NCKH)
 Văn bản (NCKH)
TỆP TIN
 Mẫu kê khai lý lịch khoa học
 QĐ số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008 của BGD&ĐT
Ban hành Qui định về quản lý hoạt động về sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học
 Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học
 Quản lý hoạt động về sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học
 Đơn xin gia hạn thời gian hoàn thành đề tài NCKH
 Quyết định số 24/2005/QĐ-BGD&ĐT
V/v quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục
 Quyết định số 15/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2005 của Bộ KHCN
Ban hành Quy định tạm thời về tổ chức thực hiện nhiệm vụ ươm tạo công nghệ trong các trường đại học
 QĐ số 739/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành ngày 11/4/2007.
Phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010.
 Quyết định Ban hành Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học đối với giảng viên
Ban hành theo Quyết định Số: 931/QĐ-ĐHPVĐ ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trong các cơ sở GD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/ 2012/ TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 Thông tư 07/2010 của BGDĐT ngày 01/3/2010
 Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/06/2012 của Bộ GDĐT
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học
 Mẫu kê khai giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên
 Các biểu mẫu kèm theo Quy định quy trình Hợp tác Quốc tế tại Trường
Kèm theo Quy định quy trình Hợp tác Quốc tế tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng số 568/QyĐ-ĐHPVĐ ngày 18/6/2012
 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 26/03/2012
Về việc ban hành quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước
 Biên bản thanh lý HĐ NCKH cấp trường
 Mẫu 1: Phiếu đề xuất đề tài NCKH của HSSV
 Mẫu 2: Đề cương đề tài NCKH của HSSV
 Mẫu 3: Thông tin về HSSV chiu trách nhiệm thực hiện đề tài
 Mẫu 4: Phiếu đánh giá đề tài NCKH của HSSV
 Mẫu 5: Biên bản họp hội đồng duyệt đề cương
 Mẫu 6: Danh mục đề tài NCKH của HSSV
 Mẫu 7: Phiếu đánh giá đề tài NCKH của HSSV
 Mẫu 8: Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài NCKH của HSSV
 Mẫu 9: Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài
 Mẫu 10: Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài
 Mẫu 11: Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài
 Mẫu 12: Đơn xin dừng thực hiện đề tài NCKH
 Quyết định: V/v ban hành quy định về hoạt động NCKH của HSSV Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Quyết định: 369/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06 tháng 03 năm 2014
 Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
Số: 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014
 Hình thái, giải phẩu thực vật học
Nguyễn Thị Hòa
 Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học
Tạ Thanh Hiếu
 Tiếng Việt 3
Võ Duy Ấn
 Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
 Bài giảng Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Thúy Hằng
 Quyết định về việc ban hành hoạt động khoa học công nghệ
 Quyết định v/v ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ
 Mẫu 1: Phiếu đề xuất đề tài NCKH cấp trường
 Mẫu 2: Đề cương đề tài NCKH cấp trường
 Mẫu 3: Bìa đề cương đề tài NCKH cấp trường
 Mẫu 4: Phiếu đăng ký sáng kiến cấp trường
 Mẫu 5: Đề cương đề tài sáng kiến cấp trường
 Mẫu 6: Bìa đề cương đề tài sáng kiến cấp trường
 Mẫu 7: Danh mục đề tài NCKH cấp trường
 Mẫu 8: Danh mục đề tài sáng kiến cấp trường
 Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
 Kinh tế công cộng
Nguyễn Mạnh Hiếu
 PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn