Thứ ba, 05/12/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 

 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
     Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2023-2024 (từ ngày 04/12/2023)
     Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
     Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
     Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
     Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)

 THÔNG BÁO ĐÀO TẠO
     ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ
     Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký học phần HK 1 năm học 2022-2023
     Thông báo kê khai giờ (kèm mẫu 1, mẫu 2)
     Thông báo danh sách chính thức sinh viên đăng ký học phần HK 1 Năm học 2022-2023
     Thông báo về kế hoạch tổ chức dạy học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh cho các lớp bậc Cao đẳng, Đại học năm học 2021-2022

 BIỂU MẪU DÙNG CHO CBGV
     Danh mục biểu mẫu đào tạo liên thông năm 2021
     Danh mục biểu mẫu đào tạo Đại học liên thông và văn bằng 2 năm 2020
     Dự thảo sổ tay giảng viên năm 2020
     Đề cương sổ tay giảng viên năm 2019
     Thông báo về việc kê khai công việc thực hiện HK 1 (2018-2019)

 BIỂU MẪU DÀNH CHO KHOA
     Biểu mẫu hợp đồng thỉnh giảng
     Dự thảo báo giảng năm học 2019 - 2020 đợt 1 gửi các khoa.
     Mẫu báo cáo thay đổi hoạt động giảng dạy của giảng viên ở các khoa chuyên môn.
     Danh sách số điện thoại các đoàn thực tập sư phạm (năm học 2015-2016)
     Mẫu danh sách đoàn thực tập sư phạm

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
     Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) của HK 1 năm học 2021-2022
      Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và học phần tự chọn trong HK 2 năm học 2019-2020
     Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
     Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK2 năm học 2017-2018
     Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DNLV17

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
     Thông báo các HP tự chọn và các HP môn chung được mở trong HK I năm học 2020 - 2021.
     Thông báo danh sách các học phần được mở trong HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1)
     Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2019_2020 (đợt 1)
     Thông báo danh sách các HP môn chung và môn tự chọn được mở trong HK 1 Năm học 2019-2020
     Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2018_2019

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
     Mẫu - Đơn xin gia hạn nộp học phí
     Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp
     Mẫu đơn xét công nhận tốt nghiệp_Tín chỉ.
     Mẫu đơn xin cấp bảng điểm toàn khóa
     Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn, giảm học GDQP-AN

 Tin mới nhất
 
 Các biểu mẫu xây dựng chương trình đào tạo năm 2023
 Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2023-2024 (từ ngày 04/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)
 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 12, năm học 2023-2024 (từ ngày 16/10/2023)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Các biểu mẫu xây dựng chương trình đào tạo năm 2023
 Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2023-2024 (từ ngày 04/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)
 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 12, năm học 2023-2024 (từ ngày 16/10/2023)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao