Thứ sáu, 23/06/2017    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo tạm dừng dạy và học học kỳ hè trong thời gian tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2017
 2070 /TB-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
 823/TB-ĐHPVĐ ngày 22/5/2017: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2016-2017
 522/TB-ĐHPVĐ ngày 03/4/2017: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh năm 2017
 512 /TB-ĐHPVĐ ngày 30/3/2017: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2016-2017
 454/TB-ĐHPVĐ ngày 20/3/2017: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp năm 2017 đối với các hệ, bậc đào tạo
 432/TB-ĐHPVĐ ngày 15/3/2017: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2016-2017
 377/TB-ĐHPVĐ ngày 09/3/2017: V/v chức lễ bế giảng các lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý giáo dục trường Mầm non, trường Phổ thông năm học 2016-2017
 Mẫu thống kê giờ năm học 2016-2017 (HK1)
  285/TB-ĐHPVĐ ngày 20/02/2017: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ

 


 QUY CHẾ ĐÀO TẠO CỦA BỘ GD&ĐT
     06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017: Thông tư ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ Đại học
     ______22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/14: Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
     ______40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/12: Thông tư ban hành Qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh
     ______55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/12: Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (theo Thông tư 55)
     ______57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/12: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
     ______43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy chế 43)
     ______14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/5/2007: Quy chế đào tạo nghề hệ chính quy
     ______40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007: Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

 HỆ CHÍNH QUY
     Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn về việc quy định làm đồ án / khoá luận tốt nghiệp của sinh viên theo học chế tín chỉ
     ______1215/2015/QĐ ngày 13/08/15: V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
     ______Về việc quy định làm đồ án / khoá luận tốt nghiệp của sinh viên theo học chế tín chỉ
     ______1133/2014/TB ngày 30/7/2014: V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo đại học và cao đẳng (Kèm theo QĐ 876+ 446)
     ______446/2013/QĐ ngày 05/6/13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
     ______876/2012/QĐ ngày 02/10/12: Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
     ______231/2011/QĐ ngày 11/5/11: V/v làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp
     ______252/2011/QĐ ngày 24/5/11: V/v kiểm tra, thi và học lại học phần

 HỆ LIÊN THÔNG_VLVH_VB2
     1981/QĐ-ĐHPVĐ: Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo Cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai
     ______1222/2013/QĐ ngày 31/12/13: Hướng dẫn thực hiện đào tạo ĐH Liên thông ngành SP Tiếng Anh - Hình thức VLVH

 QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA
     2069 /QĐ-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: Quyết định v/v ban hành Quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
     ______Chuẩn đầu ra của các ngành trình độ Đại học, Cao đẳng năm 2016
     ______642/2015/QĐ ngày 10/9/13: V/v điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
     ______Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng năm 2015
     ______Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng năm 2013
     ______428/2011/TB ngày 21/9/2011: V/v chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HSSV không chuyên ngoại ngữ
     ______574/2009/TB ngày 24/9/2009: V/v yêu cầu trình độ ngoại ngữ khi tốt nghiệp đối với sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng
     ______642/2013/QĐ ngày 10/9/13: V/v quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với học sinh sinh viên

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỂM
     Thông báo v/v tăng cường công tác quản lý điểm

 Tin mới nhất
 
 Chương trình đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học năm 2017
 Chương trình đào tạo các ngành hệ liên thông chính quy năm 2016
 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017: Thông tư ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ Đại học
 Thông báo tạm dừng dạy và học học kỳ hè trong thời gian tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2017
 2070 /TB-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
 Danh sách SV hệ vừa làm vừa học tốt nghiệp từ năm 2011 đến 2016
 Danh sách SV hệ chính quy tốt nghiệp từ năm 2011 đến 2012
 832/TB-ĐHPVĐ ngày 23/5/2017: V/v kế hoạch kết thúc khóa học và tổ chức thi tốt nghiệp môn tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm học 2016-2017
 823/TB-ĐHPVĐ ngày 22/5/2017: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2016-2017
 1981/QĐ-ĐHPVĐ: Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo Cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Chương trình đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học năm 2017
 Chương trình đào tạo các ngành hệ liên thông chính quy năm 2016
 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017: Thông tư ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ Đại học
 Thông báo tạm dừng dạy và học học kỳ hè trong thời gian tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2017
 2070 /TB-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
 Danh sách SV hệ vừa làm vừa học tốt nghiệp từ năm 2011 đến 2016
 Danh sách SV hệ chính quy tốt nghiệp từ năm 2011 đến 2012
 832/TB-ĐHPVĐ ngày 23/5/2017: V/v kế hoạch kết thúc khóa học và tổ chức thi tốt nghiệp môn tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm học 2016-2017
 823/TB-ĐHPVĐ ngày 22/5/2017: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2016-2017
 1981/QĐ-ĐHPVĐ: Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo Cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao