Chủ nhật, 28/05/2017    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 823/TB-ĐHPVĐ ngày 22/5/2017: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2016-2017
 522/TB-ĐHPVĐ ngày 03/4/2017: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh năm 2017
 512 /TB-ĐHPVĐ ngày 30/3/2017: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2016-2017
 454/TB-ĐHPVĐ ngày 20/3/2017: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp năm 2017 đối với các hệ, bậc đào tạo
 432/TB-ĐHPVĐ ngày 15/3/2017: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2016-2017
 377/TB-ĐHPVĐ ngày 09/3/2017: V/v chức lễ bế giảng các lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý giáo dục trường Mầm non, trường Phổ thông năm học 2016-2017
 Mẫu thống kê giờ năm học 2016-2017 (HK1)
  285/TB-ĐHPVĐ ngày 20/02/2017: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 2070 /TB-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
 2278/TB-ĐHPVĐ ngày 05/12/2016: V/v thực hiện các nội dung liên quan đến học lại, học cải thiện điểm của sinh viên
 QUY ĐỊNH MÃ HÓA HỌC PHẦN
     Quy định mã hóa học phần 18:19 20/03/2013 [2579]
 
  
     Nhằm thống nhất việc quản lý chương trình đào tạo và triển khai sử dụng phần mềm quản lý, nhà trường quy định mã hóa học phần như sau:

 

Quy định chung
Mã học phần là ký hiệu riêng của mỗi học phần trong các chương trình đào tạo, được xây dựng theo một quy tắc thống nhất trong toàn trường, bao gồm 08 chữ số, chia thành hai nhóm.
Nội dung mã học phần của một học phần thể hiện 06 thông tin sau:
1. Khoa, bộ môn trực thuộc chịu trách nhiệm quản lý (xây dựng đề cương chi tiết và giảng dạy) đối với học phần.
2. Bậc đào tạo của chương trình có chứa học phần.
3. Hình thức đào tạo của chương trình có chứa học phần.
4. Số thứ tự của học phần trong danh mục các học phần do khoa, bộ môn trực thuộc quản lý.
5. Học phần thuộc chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ hay niên chế.
6. Số tín chỉ (đối với chương trình đào tạo theo tín chỉ) hoặc số đơn vị học trình (đối với chương trình đào tạo theo niên chế) mà sinh viên sẽ tích lũy được khi tiếp nhận trọn vẹn học phần.
Quy tắc mã hóa học phần

 

Mỗi học phần được mã hóa bằng 2 nhóm chữ số như sau:
                                   Nhóm 1     |    Nhóm 2
Trong đó:         
Nhóm 1: Gồm bốn chữ số, cho biết khoa, bộ môn trực thuộc chịu trách nhiệm quản lý, bậc đào tạo và hình thức đào tạo của học phần; trong đó:
- Hai chữ số đầu tiên là số thự tự quy ước của khoa, bộ môn trực thuộc chịu trách nhiệm quản lý học phần đó.
Quy định:
Khoa, bộ môn trực thuộc
Quy ước mã
Bộ môn Lý luận chính trị
01
Khoa Cơ bản
02
Khoa Sư phạm Xã hội
03
Khoa Sư phạm Tự nhiên
04
Khoa Ngoại ngữ
05
Khoa Công nghệ thông tin
06
Khoa Kỹ thuật công nghệ
07
Khoa Kinh tế
08
- Chữ số thứ ba là số thứ tự theo quy ước của bậc đào tạo.
Quy định:
Bậc đào tạo
Quy ước mã
Cao học
1 (dự phòng)
Đại học
2
Cao đẳng
3
Trung cấp chuyên nghiệp
4
Trung cấp nghề
5
Bậc đào tạo khác (chứng chỉ, bồi dưỡng …)
6
- Chữ số thứ tư là số thứ tự theo quy ước của hình thức đào tạo.
Quy định:
Hình thức đào tạo
Quy ước mã
Chính quy
1
Liên thông
2
Vừa làm vừa học
3
Hình thức đào tạo khác
4
Nhóm 2: Gồm bốn chữ số, cho biết số thứ tự của học phần trong danh sách các học phần do khoa, bộ môn trực thuộc quản lý và số đơn vị học trình hoặc số tín chỉ của học phần; trong đó:
- Ba chữ số đầu tiên là số thứ tự của học phần trong danh sách các học phần do khoa, bộ môn trực thuộc quản lý. 

- Chữ số thứ tư là số tín chỉ (đối với học phần thuộc chương trình theo học chế tín chỉ) hoặc số đơn vị học trình (đối với học phần thuộc chương trình theo niên chế) mà sinh viên sẽ tích lũy được khi tiếp nhận trọn vẹn học phần.

 


 Tin mới nhất
 
 832/TB-ĐHPVĐ ngày 23/5/2017: V/v kế hoạch kết thúc khóa học và tổ chức thi tốt nghiệp môn tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm học 2016-2017
 823/TB-ĐHPVĐ ngày 22/5/2017: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2016-2017
 1981/QĐ-ĐHPVĐ: Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo Cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai
 Danh sách lớp chính thức, thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017
 Chương trình ôn tập tốt nghiệp năm 2017 (dành cho các lớp TCCN khóa 15)
 Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp
 522/TB-ĐHPVĐ ngày 03/4/2017: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh năm 2017
 512 /TB-ĐHPVĐ ngày 30/3/2017: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2016-2017
 454/TB-ĐHPVĐ ngày 20/3/2017: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp năm 2017 đối với các hệ, bậc đào tạo

 Tin đọc nhiều nhất
 
 832/TB-ĐHPVĐ ngày 23/5/2017: V/v kế hoạch kết thúc khóa học và tổ chức thi tốt nghiệp môn tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm học 2016-2017
 823/TB-ĐHPVĐ ngày 22/5/2017: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2016-2017
 1981/QĐ-ĐHPVĐ: Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo Cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai
 Danh sách lớp chính thức, thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017
 Chương trình ôn tập tốt nghiệp năm 2017 (dành cho các lớp TCCN khóa 15)
 Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp
 522/TB-ĐHPVĐ ngày 03/4/2017: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh năm 2017
 512 /TB-ĐHPVĐ ngày 30/3/2017: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2016-2017
 454/TB-ĐHPVĐ ngày 20/3/2017: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp năm 2017 đối với các hệ, bậc đào tạo

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao