Thứ sáu, 20/09/2019    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN
     Phân công nhiệm vụ các thành viên phòng đào tạo 21:22 21/03/2013 [5407]

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 
1. TS. NGUYỄN ĐỨC HOÀNG - Trưởng phòng
Nhiệm vụ chính:
1. Phụ trách chung, điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công việc của phòng.
2. Đầu mối lập kế hoạch xây dựng chương trình, mở ngành đào tạo mới, tuyển sinh, thực tập, tốt nghiệp, hợp tác và liên kết đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.
Công tác phối hợp:
Tham gia mọi công tác với các thành viên
 
2. ThS. PHẠM THANH HÙNG - Phó trưởng phòng
Nhiệm vụ chính:
1. Phụ trách, điều hành kế hoạch và tổ chức giảng dạy
2. Phụ trách và điều hành công tác quản lý điểm, cấp phát văn bằng chứng chỉ.
3. Tham gia xét duyệt mua sắm thiết bị dạy học.
4. Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
Công tác phối hợp:
Tham gia mọi công tác với các thành viên
 
3. ThS. Phạm Huy Thông - Phó trưởng phòng
Nhiệm vụ chính:
1. Phụ trách công tác tổ chức thi GV dạy giỏi, nghiệp vụ sư phạm,
2. Phụ trách công tác thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp, đồ án, khóa luận, thực tế, rèn nghề.
3. Phụ trách xây dựng kế hoạch học tập cho lớp lưu học sinh Lào (nếu có tổ chức)
Công tác phối hợp:
Tham gia mọi công tác với các thành viên
 
4. ThS. PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG - Chuyên viên
Nhiệm vụ chính:
1. Quản lý chương trình, chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết, điều chỉnh chương trình hiện có.
2. Tổng hợp các chương trình đào tạo mới, đề cương chi tiết hoc phần, chuẩn đầu ra (phục vụ đào tạo cho các ngành tuyển sinh mới và mở mã ngành mới).
3. Tham mưu văn bản hướng dẫn công tác quản lý đào tạo. Tham mưu xây dựng giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu ôn thi, kiểm tra.
4. Xây dựng báo giảng, phân công giảng dạy, điều chỉnh và thống kê giờ giảng; mời thỉnh giảng
5. Theo dõi việc thực hiện chương trình, quy chế, kế hoạch giảng dạy khối ngành Kỹ thuật
Công tác phối hợp:
1. Quản lý và triển khai công tác Cố vấn học tập
2. Quản lý, triển khai phần mềm quản lý đào tạo, Website và hộp thư điện tử của phòng
3. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của phòng.
4. Viết biên bản các cuộc họp của Phòng ĐT tham mưu
5. Tham mưu dự toán, thanh toán các khoản kinh phí.
 
5. LÊ VĂN TƯƠNG - Chuyên viên
Nhiệm vụ chính:
1. Xây dựng kế hoạch năm học về giảng dạy và học tập
2. Phân bố phòng học, thời khóa biểu
3. Công tác tổ chức học lại, học cải thiện trong học kỳ 1, 2; học bổ túc kiến thức, ôn thi đầu vào (liên thông, VLVH)
4. Công tác tổ chức bồi dưỡng giáo viên (theo chương trình UBND Tỉnh giao)
5. Tính thừa giờ học kỳ, năm học.
6. Theo dõi việc thực hiện chương trình, quy chế, kế hoạch giảng dạy khối ngành sư phạm và các lớp liên kết đào tạo
7. Tham mưu dự toán, thanh toán các khoản kinh phí.
Công tác phối hợp:
1. Xây dựng báo giảng, phân công giảng dạy, điều chỉnh và thống kê giờ giảng; mời thỉnh giảng.
2. Quản lý công tác đăng ký học phần, xếp lớp học phần cho các lớp đào tạo theo hệ tín chỉ
3. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của phòng.
 
6. NGUYỄN VÂN NAM - Chuyên viên
Nhiệm vụ chính:
1. Nhập điểm các lớp do Phòng Đào tạo quản lý. Quản lý điểm thi học phần học kỳ, năm học, tốt nghiệp.
2. Xét điều kiện học tiếp, ngừng học, thôi học, điều kiện dự thi tốt nghiệp; điều kiện làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp (cho cả diện lưu ban).
3. Theo dõi việc thực hiện chương trình, quy chế, kế hoạch giảng dạy khối ngành kinh tế.
4. Công tác tổ chức học GDQP-AN
Công tác phối hợp
1. Công tác tổ chức học lại, học bổ túc kiến thức, ôn thi đầu vào (liên thông, VLVH)
2. Công tác tổ chức thi GV dạy giỏi, nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp, đồ án, khóa luận.
3. Tính thừa giờ học kỳ, năm học.
4. Quản lý, triển khai phần mềm quản lý đào tạo, Website và hộp thư điện tử của phòng.
 
7. NGUYỄN THỊ BÌNH MINH - Chuyên viên
Nhiệm vụ chính:
1. Quản lý và nhập điểm tốt nghiệp tất cả các bậc học. Tham mưu các loại quyết định công nhận tốt nghiệp.
2. Thống kê kết quả học tập, in ấn các loại bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
3. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của phòng.
4. Theo dõi việc thực hiện chương trình, quy chế, kế hoạch giảng dạy các lớp bồi dưỡng diện 30a và QLGD
5. Cấp phát văn bằng, chứng chỉ các loại
Công tác phối hợp:
1. Công tác tổ chức thi GV dạy giỏi, nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp, đồ án, khóa luận.
2. Quản lý, triển khai phần mềm quản lý đào tạo, Website và hộp thư điện tử của phòng.
3. In ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ các loại
 
8. ThS. NGUYỄN THÀNH VIỆT - Chuyên viên
Nhiệm vụ chính:
1. Quản lý, triển khai phần mềm quản lý đào tạo, Website và hộp thư điện tử của phòng.
2. Quản lý và triển khai công tác Cố vấn học tập
3. Quản lý công tác đăng ký học phần, xếp lớp học phần cho các lớp đào tạo theo hệ tín chỉ
4. Triển khai công tác đăng ký, xếp lớp học lại, học cải thiện trong học kỳ hè
5. In ấn văn bằng, chứng chỉ
Công tác phối hợp:
1. Xây dựng kế hoạch năm học về giảng dạy và học tập
2. Xây dựng báo giảng, phân công giảng dạy, điều chỉnh và thống kê giờ giảng; mời thỉnh giảng.
3. Phân bố phòng học, thời khóa biểu
4. Quản lý điểm thi học phần học kỳ, năm học, tốt nghiệp.
5. Xét điều kiện học tiếp, ngừng học, thôi học, điều kiện dự thi tốt nghiệp; điều kiện làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp.
 
9. ThS. TRẦN ĐỨC MINH - Giáo viên
Nhiệm vụ chính:
1. Quản lý, hỗ trợ kỹ thuật phần mềm quản lý đào tạo.
2. Quản lý Website và hộp thư điện tử của phòng.
3. Quản lý công tác đăng ký học phần, xếp lớp học phần cho các lớp đào tạo theo hệ tín chỉ
4. Triển khai công tác đăng ký, xếp lớp học lại, học cải thiện trong học kỳ hè
5. In ấn văn bằng, chứng chỉ
Công tác phối hợp:
Thực hiện một số công việc đột xuất khác do phòng phân công.
 
10. ThS. TRƯƠNG THỊ MỸ ANH - Giảng viên
Nhiệm vụ chính:
 Theo dõi, nắm tính hình hoạt động dạy và học của cán bộ, giảng viên, giáo viên được Nhà trường phân công giảng dạy.
Công tác phối hợp:
Thực hiện một số công việc đột xuất khác do phòng phân công.
 
11. CN. LÊ VĂN LANH - Giảng viên
Nhiệm vụ chính:
 Theo dõi, nắm tính hình hoạt động dạy và học của cán bộ, giảng viên, giáo viên được Nhà trường phân công giảng dạy.
Công tác phối hợp:
Thực hiện một số công việc đột xuất khác do phòng phân công.
 
 
                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 9 từ 16/9/2019 đến 22/9/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 8 từ 09/9/2019 đến 15/9/2019
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học học kỳ II năm học 2018-2019 (QC 09)
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học học kỳ II năm học 2018-2019 (QC 43)
 Quyết định về việc công nhận danh sách học sinh hệ chính quy bậc TCCN tiếp tục tiến độ học tập, buộc thôi học năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 7 từ 02/9/2019 đến 07/9/2019 (New)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 06 từ 26/8/2019 đến 01/09/2019
 Kế hoạch năm học 2019 - 2020
 Biểu mẫu hợp đồng thỉnh giảng
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 05 từ 19/8/2019 đến 25/8/2019

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 9 từ 16/9/2019 đến 22/9/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 8 từ 09/9/2019 đến 15/9/2019
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học học kỳ II năm học 2018-2019 (QC 09)
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học học kỳ II năm học 2018-2019 (QC 43)
 Quyết định về việc công nhận danh sách học sinh hệ chính quy bậc TCCN tiếp tục tiến độ học tập, buộc thôi học năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 7 từ 02/9/2019 đến 07/9/2019 (New)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 06 từ 26/8/2019 đến 01/09/2019
 Kế hoạch năm học 2019 - 2020
 Biểu mẫu hợp đồng thỉnh giảng
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 05 từ 19/8/2019 đến 25/8/2019

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao