Thứ hai, 08/03/2021    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 

 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
     Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     TKB Đối với SV Lào K20 tuần 32- Năm học 2020-2021 (từ ngày 08/03/2021)
     Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 32-Năm học 2020-2021 (từ ngày 08/03/2021)
      TKB Đối với SV Lào K20 tuần 31- Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/03/2021)
     Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 31-Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/03/2021)
     TKB Đối với SV Lào K20 tuần 30- Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/02/2021)

 THÔNG BÁO ĐÀO TẠO
     Thông báo các học phần tự chọn và các học phần môn chung được mở trong HK 2 năm học 2020-2021
     Thông báo V/v đăng ký online các học phần của HK 2 năm học 2020-2021
     Thông báo v/v kê khai tính khối lượng công việc quy chuẩn giờ và giờ vượt chuẩn năm học 2019-2020.
     Thông báo V/v đăng ký online các học phần của HK 1 năm học 2020-2021
     Thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến.

 BIỂU MẪU DÙNG CHO CBGV
     Danh mục biểu mẫu đào tạo Đại học liên thông và văn bằng 2 năm 2020
     Dự thảo sổ tay giảng viên năm 2020
     Đề cương sổ tay giảng viên năm 2019
     Thông báo về việc kê khai công việc thực hiện HK 1 (2018-2019)
     Biểu mẫu cung cấp số liệu để hoàn thiện phần mềm Tính khối lượng giờ quy chuẩn

 BIỂU MẪU DÀNH CHO KHOA
     Biểu mẫu hợp đồng thỉnh giảng
     Dự thảo báo giảng năm học 2019 - 2020 đợt 1 gửi các khoa.
     Mẫu báo cáo thay đổi hoạt động giảng dạy của giảng viên ở các khoa chuyên môn.
     Danh sách số điện thoại các đoàn thực tập sư phạm (năm học 2015-2016)
     Mẫu danh sách đoàn thực tập sư phạm

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
      Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và học phần tự chọn trong HK 2 năm học 2019-2020
     Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
     Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK2 năm học 2017-2018
     Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DNLV17
     Biểu mẫu nhập điểm các môn học theo lớp học phần HK1 2017-2018

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
     Thông báo các HP tự chọn và các HP môn chung được mở trong HK I năm học 2020 - 2021.
     Thông báo danh sách các học phần được mở trong HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1)
     Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2019_2020 (đợt 1)
     Thông báo danh sách các HP môn chung và môn tự chọn được mở trong HK 1 Năm học 2019-2020
     Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2018_2019

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
     Mẫu đơn xét công nhận tốt nghiệp_Tín chỉ.
     Mẫu đơn xin cấp bảng điểm toàn khóa
     Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn, giảm học GDQP-AN
     Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
     Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)

 Tin mới nhất
 
 TKB Đối với SV Lào K20 tuần 32- Năm học 2020-2021 (từ ngày 08/03/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 32-Năm học 2020-2021 (từ ngày 08/03/2021)
  TKB Đối với SV Lào K20 tuần 31- Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/03/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 31-Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/03/2021)
 Quy định đào tạo trình độ cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non của trường ĐH Phạm Văn Đồng.
 TKB Đối với SV Lào K20 tuần 30- Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/02/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 30-Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/02/2021)
  TKB Đối với SV Lào K20 tuần 27 và 29 -Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/02/2021)
  TKB Đối với SV Lào K20 tuần 26-Năm học 2020-2021 (từ ngày 25/01/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 26-Năm học 2020-2021 (từ ngày 25/01/2021)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 TKB Đối với SV Lào K20 tuần 32- Năm học 2020-2021 (từ ngày 08/03/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 32-Năm học 2020-2021 (từ ngày 08/03/2021)
  TKB Đối với SV Lào K20 tuần 31- Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/03/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 31-Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/03/2021)
 Quy định đào tạo trình độ cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non của trường ĐH Phạm Văn Đồng.
 TKB Đối với SV Lào K20 tuần 30- Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/02/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 30-Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/02/2021)
  TKB Đối với SV Lào K20 tuần 27 và 29 -Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/02/2021)
  TKB Đối với SV Lào K20 tuần 26-Năm học 2020-2021 (từ ngày 25/01/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 26-Năm học 2020-2021 (từ ngày 25/01/2021)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao