Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
     Chức năng nhiệm vụ

 BAN GIÁM ĐỐC
     Cơ cấu tổ chức

 CHI BỘ TTĐTTX
     Chi bộ Trung tâm ĐTTX

 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TTĐTTX
     Công đoàn bộ phận TTĐTX - Ngoại Ngữ - Tin hoc

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
     Điện thoại

 LÝ LỊCH KHOA HỌC
     Lý lịch khoa học
     ______Lý lịch khoa học


 Thông báo
 
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 6/1/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG THI NGÀY 16/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 1/12/2022
 PHÂN PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 25/11/2022

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn