Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
     
 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

     Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo, thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế và công tác đào tạo Sau đại học của nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

      - Tổ chức xây dựng và thực hiện định hướng phát triển hoạt động khoa học và công nghệ; các quy định, quy chế về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường.
- Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của trường. Tham mưu tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường theo quy định hiện hành.
- Tổ chức giới thiệu các thành tựu khoa học và kỹ thuật tiến bộ với các cơ sở sản xuất. Tổ chức, quản lý các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ của trường.
- Làm đầu mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khoa học ngoài trường.
- Làm đầu mối trong việc quản lý đào tạo Sau đại học.
- Tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học công nghệ.
- Tham mưu xây dựng phương hướng, nội dung hoạt động quan hệ với các trường, viện nghiên cứu và các đối tác nước ngoài để tìm kiếm cơ hội học tập, hợp tác trong đào tạo, tiếp thu những kinh nghiệm quản lý, khai thác viện trợ, cập nhật công nghệ tiên tiến trên thế giới.
- Tham mưu và chuẩn bị các văn bản để Ban Giám hiệu trao đổi, tiếp xúc, thông báo, kiến nghị, ký kết với các tổ chức, cá nhân, các cơ quan nước ngoài về các hoạt động hợp tác quốc tế. 
- Giao dịch với các cá nhân, cơ quan, tổ chức quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ về đối ngoại theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tham mưu xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

                                                     

Điện thoại : 0255.3825366
E.mail : qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ : 509 Phan Đình Phùng -Tp Quảng Ngãi 


    

 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn