Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Hội thảo khoa học
Liên kết site
.
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2013
(Theo Quyết định số  28/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 11 tháng 3 năm 2013) 
STT Tên đề tài Mã số Chủ trì đề tài và
CB phối hợp
Ghi chú
1 Nghiên cứu tạo callus và thiết lập nuôi cấy huyền phù tế bào cây Ba kích (Morinda officinalis How) 01/TN1-1213 Chủ trì:
TS. Lê Thị Thính
CB phối hợp:
ThS. Nguyễn Minh Cần
NCS. Võ Châu Tuấn
 
2 Điều tra thành phần loài động vật có xương sống tại Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 02/TN1-1213 Chủ trì:
ThS. Nguyễn Thị Hòa
CB phối hợp:
ThS. Lê Thị Thanh
 
3 Về hàm chỉnh hình tách và định lý Cross 03/TN1-1213 Chủ trì:
ThS. Liên Vương Lâm
 
4 Giải pháp phát triển doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 06/XH1-1213 Chủ trì:
ThS. Huỳnh Đinh Phát
 
5 Xây dựng hệ thống hồ sơ và qui trình thực hành lập báo cáo tài chính cuối năm tại một doanh nghiệp phục vụ cho sinh viên ngành kế toán 04/XH1-1213 Chủ trì:
ThS. Bùi Tá Toàn
 
6 Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sạch vào tỉnh Quảng Ngãi 05/XH1-1213 Chủ trì:
ThS. Trịnh Thị Xuân Vân
 
7 Nghiên cứu thiết kế hồ sơ điện tử (eportfolio) trong dạy học phần Văn học Anh và Mỹ
(Introduction to English and American Literature) cho sinh viên ngành Tiếng Anh tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng
07/XH1-1213 Chủ trì:
TS. Trần Thị Mai Đào
 
8 Sử dụng mạng Neuron điều khiển vị trí động cơ DC 08/KT1-1213 Chủ trì:
ThS.Nguyễn Đình Hoàng
CB phối hợp:
KS. Trần Xuân Huệ
 
9 Nghiên cứu ứng dụng khí nén trong điều khiển vị trí của Xilanh 09/KT1-1213 Chủ trì:
ThS. Đào Minh Đức
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn