Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
.
 

 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Điện thoại : 0255 3835471
Email : llct@pdu.edu.vn
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, Tp Quảng Ngãi
Trưởng khoa: ThS.  Huỳnh Kim Hoa
 


GIỚI THIỆU CHUNG
Khoa Lý luận chính trị là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu trường ĐH Phạm Văn Đồng. Khoa gồm 10 giảng viên.
Văn phòng Khoa đặt tại tầng 4, khu nhà Hiệu bộ, trường ĐH Phạm Văn Đồng, số 509 - Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại văn phòng: 0255.3835471. 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện chức năng và nhiệm vụ chung mà nhà trường giao; Cùng với các Khoa chức đoàn thể trong trường thực hiện công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh, sinh viên; giảng dạy các môn lý luận chính trị cho toàn trường nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó hình thành thế giới quan, nhân sinh quan phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới của đất nước
Giảng dạy các môn:
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
 Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 Chính trị.
      Ngoài ra , Khoa còn đảm nhận giảng dạy các môn khác cho tất cả các bậc học, các hệ đào tạo của nhà trường như:
 Pháp luật đại cương
 Pháp luật .
 Pháp luật kinh tế .
 Logic học .
 Kinh tế chính trị .
 Các môn thuộc khối Sư phạm, chuyên ngành Giáo dục công dân ( Nhập môn GDCD; Phương pháp dạy học GDCD; Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức; Giáo dục gia đình…)

        Khoa đảm nhận khối lượng công việc khá lớn so với các đơn vị khác trong trường và luôn hoàn thành nhiệm vụ mà nhà trường giao. Chất lượng giảng dạy không ngừng được nâng cao. Luôn có sinh viên đạt giải trong hội thi các môn Mác-Lênin khu vực và toàn quốc.

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Hàng năm các giảng viên đều có đề tài nghiên cứu khoa học , đã có những đề tài được đánh giá tốt và có khả năng ứng dụng, làm tài liệu tham khảo giảng dạy và học tập.

DANH SÁCH
 Trưởng khoa ThS. Huỳnh Kim Hoa
TT  Họ và tên Năm sinh Học hàm
/ Học vị
Ngành  Điện thoại
Di động Nhà riêng
1  Huỳnh Kim Hoa 1963 GVC-ThS  Triết học, Luật 0914067050  3825630
2  Lê Thị Lệ Thu  1962  GVC- ThS  Kinh tế 0913408827 3826197
3  Nguyễn Thị Kim Anh  1966  ThS  Triết học 0905684669  3823601
4  Lâm Thanh Lộc  1964  CN  KTCT, Luật 0906149121  3830615
5  Nguyễn Thị Thu Hạnh  1983  CN  GD Chính trị 0914113899 3831130
6  Phạm Thị Hồng 1985  ThS.  LS Đảng 0986948489   
7  Phùng Thị Phương Thảo  1988  CN  GD Chính trị 0977379468   
8  Cao Xuân Tín  1989  CN  Tư tưởng Hồ Chí Minh 0909623063  
9  Ngô Thị Thùy Dung  1990  CN  Kinh tế Chính trị  0975567515  
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn