Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
     
 

 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho học sinh sinh viên; thực hiện công tác học sinh sinh viên theo qui định hiện hành.

2. Nhiệm vụ:


    2.1 Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh sinh viên:
  - Xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác tư tưởng, thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình về tư tưởng của học sinh sinh viên. Phản ánh kịp thời với Hiệu trưởng và chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp để giải quyết những vấn đề liên quan đến học sinh sinh viên.

 - Chủ trì và tổ chức học chính trị đầu khóa, giáo dục truyền thống của trường, tổ chức tuần sinh hoạt công dân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong HSSV.
 
 - Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị liên quan khác tổ chức nói chuyện thời sự ngoại khóa cho học sinh sinh viên. Có biện pháp kịp thời hạn chế, ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các luồng văn hóa đồi trụy, các tệ nạn xã hội.
 Tuần sinh hoạt công dân HSSV

 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có học sinh sinh viên ngoại trú, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho học sinh sinh viên.

- Quản lý hệ thống phát thanh, bản tin. Tổ chức các buổi lễ kỷ niệm, mitting liên quan đến học sinh sinh viên. Làm kỷ yếu, bản tin, quản lý phòng truyền thống của trường.

2.2. Công tác quản lý học sinh sinh viên:

     - Tổ chức tiếp nhận học sinh sinh viên trúng tuyển vào học. Quản lý hồ sơ trúng tuyển của học sinh sinh viên khi vào trường.

     - Xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến rèn luyện, chế độ chính sách, vay vốn, ngoại trú, nội trú, thẩm tra hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, xác nhận là học sinh sinh viên của trường.

     - Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với học sinh sinh viên theo quy định hiện hành.

     - Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện, xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      - Trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh sinh viên.

     - Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình học tập...của học sinh sinh viên.

     - Phối hợp với các đơn vị, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy chế học sinh sinh viên nội trú, ngoại trú và chịu trách nhiệm đề xuất công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật học sinh sinh viên.

     - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức triển khai công tác tư vấn việc làm, tư vấn tâm lý và các vấn đề xã hội, tìm các nguồn tài trợ học bổng cho học sinh sinh viên. Trong đó, Phòng Công tác học sinh sinh viên chịu trách nhiệm quản lý nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động này.

     - Chịu trách nhiệm quản lý các học bổng tài trợ cho học sinh sinh viên.

     - Chịu trách nhiệm ghi hình, đưa tin về các hoạt động liên quan đến HSSV lên trang thông tin điện tử của trường.

     - Phối hợp với các khoa quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm.

     - Xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển phòng truyền thống của trường.

     - Quản lý, tham mưu ban hành các văn bản liên quan đến công tác học sinh sinh viên.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao./.

 

Điện thoại: 0255.3710899
Email:
cthssv@pdu.edu.vn
Địa chỉ: 
509 Phan Đình Phùng – Tp Quảng Ngãi

 

 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn