Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO
     Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng 14:56 30/10/2018 [3471]

DOWNLOAD BIỂU MẪU

3b -HSSV

3c -HSSV

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯỜ NG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 1253  /TB-ĐHPVĐ

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 10  năm  2018

 THÔNG BÁO

 

Về việc đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập,

sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng

 

Kính gửi: Các khoa, các lớp trong trường

 

Thực hiện theo Luật cư trú hiện hành và Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú, ban hành theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009; Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú, bành kèm theo Thông tư số 27 /2011/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 06 năm 2011; Quy định về việc đánh giá công tác HSSV của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".

  Để thuận tiện phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong công tác quản lý và nắm bắt kịp thời thực trạng học sinh, sinh viên nhất là HSSV ngoại trú; góp phần rèn luyện học sinh, sinh viên thực hiện nhiệm vụ của người học; nhà trường thông báo đến tất cả HSSV các lớp về việc đăng ký nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hot ti trường, cụ thể như sau:

1.  Đối với HSSV

-  HSSV phải đăng ký nơi ở hiện tại của mình (Theo mẫu 3c-HSSV) để GVCN-CVHT, Khoa, Phòng Công tác HSSV cập nhật thông tin và đưa vào chương trình quản lý chung;

-  Trong học kỳ/năm học, nếu HSSV có sự thay đổi về nơi thường trú hoặc nơi tạm trú khác, chậm nhất sau 15 ngày HSSV phải báo cáo với GVCN-CVHT về địa chỉ nơi ở mới của mình (Theo mẫu 3c-HSSV) để GVCN-CVHT báo cáo với khoa, trường cập nhật thông tin vào chương trình quản lý chung;

-  HSSV phải có sự xác nhận của địa phương nơi đang thường trú/tạm trú vào cuối mỗi học kỳ/năm học để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại quá trình rèn luyện của HSSV; cụ thể:

  + Đối với HSSV ở tại Ký túc xá của trường (gọi là HSSV nội trú): Cuối mỗi học kỳ Ban Quản lý Ký túc xá có xác nhận quá trình ở, sinh hoạt của HSSV ở nội trú gởi về khoa, trường; HSSV không phải làm giấy xác nhận khi đến kỳ xét kết quả rèn luyện;

  + Đối với HSSV ở tại địa phương nơi thường trú hoặc nơi tạm trú (gọi là HSSV ngoại trú): Cuối mỗi học kỳ HSSV phải đem Giấy xác nhận HSSV ngoại trú (theo Mẫu 3b-HSSV) đến Công an địa phương nơi HSSV đang thường trú hoặc tạm trú để xác nhận, sau đó nộp lại cho GVCN-CVHT để làm cơ sở đánh giá rèn luyện của HSSV.

2.  Đối với Ban lãnh đạo khoa và giáo viên chủ nhiệm lớp

-  Triển khai các lớp lập danh sách trích ngang của học sinh, sinh viên nội/ngoại trú (Theo mẫu 3c-HSSV);

-  Trong giờ sinh hoạt lớp thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc học sinh, sinh viên nhất là HSSV ngoại trú chấp hành tốt luật pháp của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú/tạm trú; nếu có sự thay đổi về nơi thường trú hoặc nơi tạm trú khác phải báo cáo kịp thời;

-  Cập nhật thông tin của HSSV có sự thay đổi nơi thường trú/tạm trú mới do các lớp báo cáo; lưu giữ danh sách để thuận tiện trong công tác quản lý;

-  Căn cứ vào nhận xét của địa phương để kết hợp với việc phân loại sinh viên theo quy chế đánh giá rèn luyện sinh viên của trường;

-  Khi xét, đánh giá rèn luyện ở lớp xong, giấy xác nhận HSSV ngoại trú/nội trú phải lưu giữ tại khoa trong suốt quá trình học tập của HSSV.

3.  Đối với Phòng Công tác HSSV

-  Cập nhật thông tin về nơi thường trú/tạm trú của tất cả học sinh, sinh viên trong trường vào chương trình quản lý chung;

-  Cập nhật kịp thời thông tin của HSSV có thay đổi nơi thường trú/tạm trú mới do các lớp, khoa báo cáo;

-  Trong tuần Sinh hoạt công dân đầu năm học/khóa học tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh sinh viên chấp hành nghiêm luật pháp của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường và quy định của chính quyền địa phương;

-  Tổ chức thực hiện việc kiểm tra và đánh giá công tác sinh viên ngoại trú của trường.

4. Yêu cầu:

-  Danh sách được lập thành 03 bản: GVCN-CVHT giữ 01 bản, cán bộ phụ trách công tác HSSV của Khoa giữ 01 bản, phòng Công tác HSSV giữ 01 bản;

-  Thời hạn cuối nộp danh sách về phòng công tác HSSV là ngày: 10/11/2018

Đề nghị các Khoa, GVCN lớp triển trai các lớp thực hiện nghiêm túc./.

  

Nơi nhận:

-  Như  trên;

-  Lưu: VT, CTHSSV (2)

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202 09:11 21/07/2021 [28]


      Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số 15:17 19/10/2018 [749]


      LỊCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN- HSSV NĂM HỌC 2018-2019 DÀNH CHO KHÓA 2018 10:36 25/08/2018 [1149]


      DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC KHEN THƯỞNG KHÓA TỐT NGHIỆP 2018 21:57 18/07/2018 [786]


      TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO HSSV KHÓA RA TRƯỜNG NĂM 2018 21:16 11/07/2018 [721]


      HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 11:14 04/01/2018 [1154]


      LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV NĂM HỌC 2017-2018 08:01 27/07/2017 [2317]


      THÔNG BÁO LẾ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2017 15:39 10/07/2017 [781]


      THÔNG BÁO (3) 09:46 19/06/2017 [842]


      THÔNG BÁO (2) 16:12 20/12/2016 [984]


      THÔNG BÁO (1) 16:06 18/10/2016 [881]


      Thông báo về ĐÀO TẠO 17:11 21/08/2016 [707] Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn