Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
     CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 08:15 10/08/2016 [2311]
  
     Là đơn vị trực thuộc trường, Phòng CTHSSV gồm 05 thành viên trong biên chế chính thức, có chức năng và nhiệm vụ đặc thù của một đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng.
          1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giải quyết chế độ chính sách cho học sinh sinh viên (HSSV); Thực hiện công tác quản lý HSSV theo qui định hiện hành.

2. Nhiệm vụ: 

2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV 

2.2.1. Giáo dục tư tưởng chính trị 

a) Giáo dục, tuyên truyền để HSSV nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cảnh giác và biết phê phán những luận điệu xuyên tạc, hành động chống phá Đảng và Nhà nước. 

b) Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động rèn luyện của HSSV. Tạo môi trường để HSSV rèn luyện phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng.

2.1.2. Giáo dục đạo đức, lối sống

a) Giáo dục, tuyên truyền cho HSSV những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; biết phê phán những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

b) Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân HSSV đối với tập thể và cộng đồng.

2.1.3. Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật

Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật; thói quen sống và làm việc theo pháp luật. (Nội dung giáo dục pháp luật đối với HSSV tập trung vào các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các Luật khác có liên quan).

2.1.4. Giáo dục về thể chất

a) Giáo dục, hướng dẫn HSSV về kỹ thuật, phương pháp luyện tập và tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động thể dục thể thao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ).

b) Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho HSSV về ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, sinh hoạt điều độ, không lạm dụng rượu, bia, sử dụng chất kích thích gây nghiện; phổ biến kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh, tai nạn thương tích,...; Phối hợp triển khai các hoạt động y tế trong trường theo quy định của Bộ.

2.2. Công tác quản lý HSSV

2.2.1. Hành chính

a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí HSSV vào các lớp; Phối hợp với các khoa, chỉ định Ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời; Tổ chức làm thẻ HSSV, thẻ thư viện, may quần áo thể dục thể thao, in giấy thi cho HSSV; Phối hợp tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho HSSV.

b) Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ; tổ chức tư vấn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho HSSV; phối hợp sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho HSSV.

c) Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ; giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV.

d) Phối hợp với các khoa quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập theo các quy định của trường.

2.2.2. Khen thưởng và kỉ luật

a) Theo dõi, đánh giá ý thức học học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo quy chế của Bộ.

b) Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong HSSV; Tổ chức đánh giá, bình bầu và khen thưởng cho tập thể, các nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; Phối hợp tổ chức cho HSSV nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thức hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện đối với HSSV.

d) Theo dõi và tổng hợp việc xử lý kỉ luật HSSV theo quy định.

2.2.3. HSSV nội trú, ngoại trú

Phối hợp với Ban Quản lý ký túc xá tổ chức thực hiện các nội dung công tác HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ.

2.2.4. Đảm bảo an ninh, trật tự trường học

a) Ban hành nội quy, quy định, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tôi phạm, tệ nạn xã hội trong HSSV. Phối hợp với công an địa phương thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học.

b) Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động học tập, rèn luyện của HSSV. Theo dõi, nắm bắt tư tưởng, hành vi của HSSV để có sự định hướng, giáo dục; phối hợp ngăn chặn việc kích động, lôi kéo HSSV tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tham gia các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự trường học và có liên quan đến HSSV củ trường.

2.2.5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV

Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và tham mưu giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV theo quy định.

2.2.6. Hỗ trợ đặc biệt

Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ HSSV khuyết tật, HSSV diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao./.

Phòng CTHSSV
 


 Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn