Thông báo v/v đăng ký học lại học kỳ I – năm học 2021-2022

ThongBao_DangKyHocLai

Khoa CNTT thông báo v/v đăng ký học lại trong học kỳ 1, năm học 2021-2022 như sau:

 1. Đối tượng:
  • Sinh viên các lớp có học phần đạt điểm F
  • Sinh viên các lớp có học phần đạt điểm D muốn cải thiện điểm
 2. Thời gian nộp đơn đăng ký học lại:
  • Từ ngày 02/8/2021 đến 10/8/2021
 3. Quy trình đăng ký học lại:
  • Đối với môn đại cương: từ ngày 02/08/2021 đến 10/8/2021, sinh viên nộp đơn đăng ký học lại (có xác nhận của cố vấn học tập) tại văn phòng khoa, ngày 11/8/2021, nhận lại đơn đã được khoa ký duyệt và làm thủ tục học lại tại phòng Đào tạo.
  • Đối với môn chuyên ngành: từ ngày 02/8/2021 đến 10/8/2021, sinh viên nộp đơn đăng ký học lại (có xác nhận của cố vấn học tập) và đóng học phí tại văn phòng khoa.

Đề nghị các cố vấn học tập chủ động phổ biến, hướng dẫn để sinh viên thực hiện đúng./.

Mẫu đơn học lại môn chung

Mẫu đơn học lại môn chuyên ngành

Mẫu đơn học cải thiện điểm

Danh sách các học phần dự kiến mở trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 (theo kế hoạch đào tạo):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*