Chương trình đào tạo

Các chuyên ngành đào tạo và hệ đào tạo tại khoa CNTT:

 1. Trình độ đại học
  • Cử nhân CNTT:
   • Hệ chính quy. Thời gian đào tạo: 4 năm
   • Liên thông vừa làm vừa học, Thời gian đào tạo: 2 năm
  • Sư phạm tin
   • Hệ chính quy. Thời gian đào tạo: 4 năm
   • Liên thông vừa làm vừa học, Thời gian đào tạo: 2 năm
 2. Trình độ cao đẳng
  • Cử nhân CNTT
  • Sư phạm Tin