Thông báo v/v nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp (đợt xét tháng 06/2021)

—Dành cho sinh viên các lớp Đại học khóa 17, Đại học liên thông khóa 19 và các khóa trước—

Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về việc nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp như sau:

 • Thời gian: từ 07/06/2021 đến 11/06/2021
 • Địa điểm nộp đơn: Văn phòng khoa CNTT
 • Sinh viên tải mẫu đơn theo mẫu quy định
 • Điều kiện được xét tốt nghiệp:
  • Có điểm trung bình tích lũy từ 2.00 trở lên
  • Không còn học phần đạt điểm F
  • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà trường
  • Trong đơn có chữ ký xác nhận của Phòng Kế hoạch – Tài chính và Trung tâm Thông tin tư liệu

Mẫu đơn đề nghị xét tốt nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*