Thông báo về việc triển khai đăng ký học phần học kỳ II năm học 2019 – 2020

Các mốc thời gian cần lưu ý:

– Từ ngày 06/11/2019 đến ngày 13/11/2019: sinh viên đăng ký học phần trực tiếp trên trang web quản lý đào tạo (http://quanly.pdu.edu.vn)

– Ngày 19/11/2019: sinh viên xem danh sách các học phần tự chọn được mở (trên trang web quản lý đào tạo)

– Ngày 26/11/2019: sinh viên kiểm tra tên của mình trong danh sách của từng lớp học phần đã đăng ký trên trang web quản lý đào tạo

– Từ ngày 02/12/2019 đến ngày  07/12/2019: sinh viên liên hệ phòng đào tạo (gặp thầy Minh) để chỉnh sửa (nếu sai sót) hoặc đăng ký bổ sung (nếu chưa đăng ký được trên trang web quản lý đào tạo)

– Ngày 10/12/2019: danh sách chính thức các lớp học phần sẽ được công bố.

Tải thông báo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*