Thông báo v/v đôn đốc, nhắc nhở sinh viên hoàn thành việc nộp học phí học kỳ 2, năm học 2019-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*