Triệu tập sinh viên tham gia họp Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa mở rộng

Để chuẩn bị cho Hội trại 10 năm thành lập trường, Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2016-2018 của Liên chi đoàn Khoa & Hội nghị năm học 2016-2017 của Đoàn trường, Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa triệu tập cuộc họp Ban Chấp hành mở rộng như sau:

1/ Thành phần: Ban Chấp hành LCĐ, Bí thư các chi đoàn, Lớp trưởng các lớp.

2/ Thời gian: 10 giờ 45 phút, trưa thứ 3 ngày 26/9/2017.

3/ Địa điểm: Nhà H.

4/ Nội dung:
a) Bàn về tổ chức trại 10 năm thành lập trường.
b) Triển khai công việc cho Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2016-2018 của LCĐ Khoa.
c) Triển khai công việc cho Hội nghị năm học 2016-2017 của Đoàn trường.
d) Các vấn đề khác.

5/ Yêu cầu:
a) Bí thư các chi đoàn sinh viên lập danh sách các thông tin: [Họ và tên, ngày sinh, giới tính, các chức vụ (đoàn thanh niên, lớp, hội sinh viên)] của các sinh viên có chức vụ (BCH Đoàn trường, BCH LCĐ Khoa, Chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên Khoa, Lớp trưởng, Lớp phó, Chi hội trưởng chi hội sinh viên) trong chi đoàn & nộp danh sách này vào buổi họp trưa thứ 3 ngày 26/9/2017.
b) Sinh viên có trong thành phần tham gia họp có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Đề nghị các lớp có sinh hoạt lớp vào trưa thứ 3 (26/9/2017) chuyển sinh hoạt lớp vào 1 tiết khác.

TM. BCH LCĐ Khoa CNTT
BT
Nguyễn Văn Toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*