Thứ ba, 19/06/2018     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    


 TÀI LIỆU THAM KHẢO
     Quan hệ Việt Nam - Lào (1930 - 2017)

 BÀI GIẢNG
     Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
     .Đề cương môn học
 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn