Thứ năm, 21/06/2018     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    
 BỘ MÔN LÝ LUẬN CƠ SỞ
  
     Trưởng bộ môn: GVC, ThS. Huỳnh Kim Hoa

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị/

Chuyên ngành

Giảng dạy

Liên hệ

1

Huỳnh Kim Hoa

1963

GVC, ThS.

Triết học, Luật

- Những NLCB của

CN Mác - Lênin (HP 1,2)

- Kinh tế chính trị 

0914.067.050

hkhoa@pdu.edu.vn

2

Lê Thị Lệ Thu

1962

GVC, ThS.

Kinh tế chính trị

- Những NLCB của

CN Mác - Lênin (HP 1,2)

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Kinh tế chính trị

0913.408.827

ltlthu@pdu.edu.vn

3

Lâm Thanh Lộc

1964

CN. Kinh tế chính trị, Luật

Kinh tế chính trị

0906149121

ltloc@pdu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Kim Anh

1966

ThS. Triết học

- Những NLCB của

CN Mác - Lênin (HP 1)

- Logic học

01697926559

ntkanh@pdu.edu.vn

5

Nguyễn T. Thu Hạnh

1983

ThS. Tư tưởng

Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

0908125526

ntthanh@pdu.edu.vn

6

Phạm Thị Hồng

1985

ThS. Lịch sử Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh

0986948489

pthong@pdu.edu.vn

7

Đinh Thị Thúy Kiều

1987

ThS. Triết học

- Những NLCB của

CN Mác - Lênin (HP 1)

- Logic học

0914.772.552

dttkieu@pdu.edu.vn

8

Cao Xuân Tín

1989

CN. Tư tưởng

Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

0909623063

cxtin@pdu.edu.vn

9

 Ngô Thị Thùy Dung

1990

CN. Kinh tế chính trị

 - Những NLCB của

CN Mác - Lênin (HP2)

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

0975.567.515

ngottdung@pdu.edu.vn

 

 

 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn