Thứ năm, 21/06/2018     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    
 GIỚI THIỆU CHUNG
  
     Khoa Lý luận chính trị (Faculty of Political Theory) có trụ sở làm việc tại Tầng 4 - Khu nhà Hiệu bộ Trường Đại học Phạm Văn Đồng - 509 Phan Đình Phùng - TP. Quảng Ngãi.

1. Thông tin chung:

- Điện thoại: 055.3835471

- Email: llct@pdu.edu.vn

- Lãnh đạo khoa:

+ GVC, ThS. Huỳnh Kim Hoa - Trưởng khoa.

+ GVC, ThS. Lê Thị Lệ Thu - Phó trưởng khoa.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Lý luận chính trị, trường đại học Phạm Văn Đồng được thành lập theo quyết định số 01/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02 tháng 01 năm 2008 của hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Chịu trách nhiệm trước nhà trường về công tác dạy và học các môn Lý luận chính trị.

2.1. Chức năng:

+ Quản lý hành chính và quản lý chuyên môn trong phạm vi khoa; tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, các hoạt động khoa học - công nghệ.

+ Thông qua việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị, góp phần hình thành thế giới quan, nhân sinh quan phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới của đất nước.

2.2. Nhiệm vụ:

+ Giảng dạy các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ chí Minh, Đường lối của Đảng, Pháp luật đại cương và một số môn học khác thuộc khoa quản lý cho tất cả các lớp, các ngành học theo kế hoạch của nhà trường.

 + Phối hợp, tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV, báo cáo viên trong các đợt triển khai học tập chính trị, nghị quyết cho HSSV.

   + Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các phương pháp, phương tiện mới vào giảng dạy; xây dựng môi trường học tập, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo phù hợp chuẩn đầu ra.

3. Cơ cấu tổ chức:

 Hiện tại, đội ngũ giảng viên của khoa gồm có 10 giảng viên, trong đó có 08 thạc sĩ, 02 học viên cao học, được phân thành hai tổ bộ môn:

- Bộ môn Lý luận cơ sở.

- Bộ môn Chính trị - đường lối - pháp luật. 

4. Thành tích đạt được:

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến được khen cấp trường.

- Năm 2016: Bằng khen cấp trường Công đoàn bộ phận xuất sắc

- Năm 2016: Bằng khen cấp trường cho Chi đoàn cán bộ giáo viên đạt thành tích trong đợt vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục đào tạo tổ chức.

- Nhiều giảng viên trong khoa đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở qua các năm học, bằng khen của Tỉnh ủy, bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ngãi, của TW Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

 

 

 

 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn