Thứ ba, 11/08/2020    
Tìm kiếm:    
 BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU TOÁN-TIN
     Quy định tạm thời mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học đối với giảng viên 23:55 13/03/2011 [3248]
  
     Ban hành kèm theo Quyết định số 34 QĐ/ĐHPVD ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

1. Định mức giờ chuẩn NCKH đối với giảng viên, giảng viên chính và phó giáo sư, giáo sư không kiêm nhiệm các công tác khác:
            + Giảng viên                                       :           150 giờ
            + Giảng viên chính, phó GS, GS        :           170 giờ
2. Định mức giờ chuẩn NCKH đối với giảng viên, giảng viên chính và phó giáo sư, giáo sư là lãnh đạo hoặc bổ nhiệm các công tác kiêm nhiệm:

TT 
Chức danh
Giảng viên
GV chính,
PGS & GS
1
Hiệu trưởng
20
25
2
Phó Hiệu trưởng
30
35
3
Trưởng phòng hoặc tương đương (có giảng dạy)
35
40
4
Phó trưởng phòng (có giảng dạy)
45
50
5
Chuyên viên phòng, ban (có giảng dạy)
50
60
6
 
 
 
 
Trưởng khoa hoặc tương đương:
 
 
 a) Khoa có biên chế từ 40GV trở lên hoặc có qui mô từ 250 SV trở lên
100
120
 b) Khoa có biên chế dưới 40GV hoặc có qui mô dưới 250 SV
110
130
7
 
 
 
Phó trưởng khoa:
 
 
 a) Khoa có biên chế từ 40GV trở lên hoặc có qui mô từ 250 SV trở lên
110
130
 b) Khoa có biên chế dưới 40GV hoặc có qui mô dưới 250 SV
120
140
8
Trưởng bộ môn
120
140
9
Phó trưởng bộ môn, trợ lý khoa, chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập
130
150
10
Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch Công đoàn (có chuyên trách)
100
120
11
Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch Công đoàn (không chuyên trách)
70
80
12
Phó bí thư Đảng uỷ, thường vụ Đảng uỷ, phó chủ tịch Công đoàn, trưởng ban Thanh tra nhân dân, trưởng Ban Nữ công, chủ tịch Hội Cựu chiến binh (có chuyên trách)
120
140
13
Phó bí thư Đảng uỷ, thường vụ Đảng uỷ, phó chủ tịch Công đoàn, trưởng ban Thanh tra nhân dân, trưởng Ban Nữ công, chủ tịch Hội Cựu chiến binh (không chuyên trách)
80
90
14
Bí thư Đoàn trường không chuyên trách (có qui mô từ 5.000 SV trở lên)
60
70
15
Bí thư Đoàn trường không chuyên trách (có qui mô dưới 5.000 SV)
70
80
16
Phó bí thư Đoàn trường, chủ tịch Hội SV (có qui mô từ 5.000 SV trở lên)
90
100
17
Phó bí thư Đoàn trường, chủ tịch Hội SV (có qui mô dưới 5.000SV)
100
120

 
3. Qui đổi đề tài NCKH, sản phẩm khoa học và các hoạt động khoa học sang định mức giờ chuẩn NCKH của giảng viên.
            3.1. Đề tài, dự án khoa học công nghệ:
            a) Cấp nhà nước, cấp tỉnh quản lý:
            - Đối với chủ trì đề tài:
             + Đề tài có thời gian 01 năm: 200 giờ (được nghiệm thu có kết quả đạt)
             + Đề tài có thời gian 02 năm: Năm thứ nhất được tính 170 giờ (phải có báo cáo tiến độ thực hiện). Năm thứ hai được tính 170 giờ nếu có kết quả nghiệm thu đạt, nếu kết quả nghiệm thu không đạt thì không tính giờ chuẩn cho năm thứ hai.
               + Đối với đề tài có thời gian 3 năm hoặc nhiều hơn: Do Hiệu trưởng xem xét quyết định.
            - Đối với giảng viên phối hợp nghiên cứu: Mỗi giảng viên được tính tối đa bằng 40% định mức giờ chuẩn NCKH của chủ trì đề tài nhưng tổng giờ chuẩn của các giảng viên phối hợp không được vượt quá 100 giờ/năm. Giờ chuẩn của giảng viên phối hợp nghiên cứu do chủ trì đề tài xác nhận dựa trên sự đóng góp của họ.
            b) Cấp trường quản lý:                                                150 giờ           
            c) Cấp khoa quản lý:                                        80 giờ           
            Nếu đề tài do nhiều người thực hiện thì chủ trì đề tài được tính 60% số giờ chuẩn qui định, số giờ còn lại do chủ trì đề tài phân bổ dựa trên sự cộng tác của các giảng viên tham gia nghiên cứu.
            3.2. Tham gia trong hội đồng duyệt đề cương, nghiệm thu đề tài (tính cho 01 đề tài NCKH):
            a) Cấp trường:
            - HĐ duyệt đề cương:                                     3 giờ
            - HĐ nghiệm thu:                                            5 giờ
            b) Cấp khoa:
            - HĐ duyệt đề cương :                                                2 giờ
            - HĐ nghiệm thu :                                           3 giờ
            3.3. Tham gia trong hội đồng thẩm định giáo trình, sách chuyên khảo (tính cho 01 giáo trình, sách chuyên khảo):                                     10 giờ
            3.4. Các loại bài báo khoa học:
            - Đăng trên các tạp chí chuyên ngành nước ngoài:     170 giờ
            - Đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước (có ISSN) hoặc được phép xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông:                                     100 giờ
            - Đăng trên Thông tin KH&CN trường:                      80giờ
            - Đăng trên Kỷ yếu HTKH trường:                              50 giờ
            Nếu bài báo khoa học do nhiều tác giả thì chia đều số giờ chuẩn qui định cho các tác giả.
            3.5. Báo cáo chuyên đề tại Khoa/Tổ bộ môn                     
            Phải có kế hoạch từ đầu năm học hoặc học kỳ và biên bản của đơn vị tổ chức (đăng ký tại phòng QLKH&HTQT):
            - Giảng viên báo cáo:                                                  40 giờ/báo cáo
            - Giảng viên dự báo cáo:                                             05 giờ/đợt
            3.6. Hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học (đề tài có đăng ký và kết quả nghiệm thu đạt)
            - Đề tài cấp trường quản lý:                                        30 giờ/đề tài   
            - Đề tài cấp khoa (hoặc tương đương) quản lý:          20 giờ/đề tài
            3.7. Biên soạn giáo trình môn học, sách chuyên khảo:
            - Được phép xuất bản:                                                            170 giờ           
            - Được Nhà trường thẩm định và đưa lên website:    120 giờ
            - Được Nhà trường thẩm định và lưu hành nội bộ :    80 giờ
            Nếu giáo trình, sách chuyên khảo gồm nhiều tác giả cùng biên soạn thì chia đều số giờ qui định cho mỗi tác giả.
            3.8. Tham dự hội thảo, hội nghị khoa học, tập huấn chuyên môn (tính cho 1 đợt):
            - Ngoài trường (do Nhà trường cử đi)            :                       10 giờ
            - Trong trường (do phòng QLKH&HTQT theo dõi, quản lý):
                        + Hội thảo, hội nghị khoa học:                       5 giờ
                        + Tập huấn chuyên môn:                                 10 giờ
4. Những qui định khác:
            4.1. Định mức giờ chuẩn NCKH không áp dụng đối với giáo viên trung học (mã ngạch 15.113 hoặc 15.112).
            4.2 Nếu tổng giờ chuẩn NCKH trong năm của giảng viên lớn hơn giờ chuẩn qui định thì giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH trong năm; không tính vượt giờ. Nếu tổng giờ chuẩn NCKH trong năm của giảng viên lớn hơn giờ chuẩn qui định và giảng viên chưa đủ giờ chuẩn giảng dạy thì số giờ vượt trong NCKH được tính bù vào giờ chuẩn giảng dạy (để căn cứ đánh giá xếp loại).
            4.3 Khi kê khai giờ chuẩn NCKH, yêu cầu kèm theo minh chứng (bài báo, các biên bản liên quan, giấy mời hội thảo ngoài trường, v.v...) và phải có xác nhận của phòng QLKH&HTQT.
http://www.pdu.edu.vn
 


 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2016-2017 (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017)
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2016-2017 (Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017)
 Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia làm công tác thi THPT Quốc gia năm 2017
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2016-2017 (Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017)
 Thông báo công việc tuần 45 (từ ngày 29/5/2017)
  Danh sách lớp chính thức, thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017
 Quỹ Nafosted: Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật đợt 2 năm 2017
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2016-2017 (Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
  GIỚI THIỆU TỔ CM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG, AN NINH
 Các biểu mẫu dành cho sinh viên
 Khoa Cơ bản tổ chức Tổng kết khóa ĐH K13, CĐ K14 và TCCN K15 tốt nghiệp năm 2017
 Thông báo công việc tuần 45 (từ ngày 29/5/2017)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2016-2017 (Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2016-2017 (Từ 22/05/2017 đến 28/05/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 21/5/2017)
 Chương trình đào tạo Cao đẳng sư phạm Toán học
 Chương trình đào tạo Đại học sư phạm vật lý

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2016-2017 (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017)
 Lý lịch khoa học giảng viên Khoa Cơ bản
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2016-2017 (Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017)
 Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia làm công tác thi THPT Quốc gia năm 2017
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2016-2017 (Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017)
  GIỚI THIỆU TỔ CM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG, AN NINH
 Các biểu mẫu dành cho sinh viên
 Khoa Cơ bản tổ chức Tổng kết khóa ĐH K13, CĐ K14 và TCCN K15 tốt nghiệp năm 2017
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY