Thứ ba, 11/08/2020    
Tìm kiếm:    
 HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
     THÔNG BÁO SỐ 2 - HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA CƠ BẢN NH 2016-2017 20:56 30/10/2016 [2656]
  
     Thầy Cô giáo và HSSV các lớp theo dõi thực hiện

 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

KHOA CƠ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 10 năm 2016

                           THÔNG BÁO (số 2)

Nội dung Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp khoa năm học 2016 – 2017

 

 Kính gửi:       - Các Bộ môn: Toán, Vật lý, Hóa, Thể dục-QPAN

                      - Giáo viên chủ nhiệm- CVHT các lớp,

                      - Giáo viên phương pháp bộ môn Toán, Lý, Hoá, Thể dục-QPAN;

                      - SV chính qui các lớp Đại học, Cao đẳng K13, K14, K15, K16, TTD15.

            .

A. Néi dung

I. Kü n¨ng sư­ ph¹m

Gåm 2 néi dung

1. Kü n¨ng diÔn ®¹t tr×nh bµy b¶ng

1.1. Anh (chÞ) h·y thÓ hiÖn: viÖc dÉn nhËp vµo ®Ò mét bµi gi¶ng cô thÓ thuéc ch­¬ng tr×nh THPT, THCS vÒ chuyªn m«n ®­îc ®µo t¹o. ViÕt lªn b¶ng ®Ò c­¬ng bµi d¹y mét tiÕt häc cô thÓ trong SGK THCS.

1.2. Anh (chÞ) h·y thÓ hiÖn: tõ mét c©u chuyÖn, vÊn ®Ò thùc tÕ ®Ó dÉn chøng, gi¶i thÝch, chøng minh cho mét néi dung kiÕn thøc trong mét bµi häc cô thÓ mµ m×nh phô tr¸ch gi¶ng d¹y. ViÕt lªn b¶ng ®Ò c­¬ng bµi d¹y mét tiÕt häc cô thÓ trong SGK THPT, THCS.

2. Kü n¨ng sö dông ®å dïng d¹y häc

Kü n¨ng sö dông ®å dïng d¹y häc sÏ kÕt hîp víi néi dung thi S¶n phÈm s­ ph¹m.

C¸c líp cö ®¹i diÖn tr×nh bµy (giíi thiÖu) vÒ s¶n phÈm , sau ®ã thÓ hiÖn kü n¨ng sö dông §DDH nµy vµo tiÕt d¹y cô thÓ nh­ mét trong c¸c nhiÖm vô sau ®©y:

2.1. Sö dông ®å dïng trùc quan ®Ó h×nh thµnh mét kh¸i niÖm.

2.2. Sö dông ®å dïng trùc quan ®Ó thÓ hiÖn, chøng minh mét ni dung.

2.3. Sö dông ®å dïng trùc quan ®Ó m« t¶ cÊu t¹o, tr×nh bµy nguyªn t¾c lµm viÖc cña m¸y mãc, thiÕt bÞ...

 

II. HiÓu biÕt sư­ ph¹m

SÏ thi d­íi h×nh thøc tr¾c nghiÖm, cã néi dung giíi h¹n trong c¸c ph¹m vi:

2.1. Chuẩn kiến thức kỹ năng. Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học THPT, THCS.

2.2. VÞ trÝ, tÝnh chÊt vµ nhiÖm vô cña tr­êng THPT, THCS trong luËt gi¸o dôc.

2.3. Môc tiªu cña bËc häc THPT, THCS trong luËt gi¸o dôc.

2.4. Tiªu chuÈn cña gi¸o viªn ë bËc häc THPT, THCS trong luËt  gi¸o dôc.

2.5. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña ng­êi gi¸o viªn THPT, THCS trong luËt  gi¸o dôc.

2.6. Mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ lång ghÐp GDMT.

 

III. Kü n¨ng xö lý t×nh huèng s­ư ph¹m

ChuÈn bÞ c©u hái vµ ®¸p ¸n (GVCN- CVHT ®· duyÖt) cña nh÷ng t×nh huèng s­ ph¹m vÒ c¸c lÜnh vùc sau:

3.1. Trong gi¶ng d¹y (gi÷a gi¸o viªn víi häc sinh, gi÷a häc sinh víi nhau)

3.2. Trong c«ng t¸c víi ®ång nghiÖp.

3.3. Trong c«ng t¸c chñ nhiÖm.

 

B. C¸ch thøc tæ chøc

I. Kü n¨ng sư­ ph¹m

1. Kü n¨ng diÔn ®¹ttr×nh bµy b¶ng

            Sè lư­îng dù thi: Ban tæ chøc b¾t th¨m01/03 sinh viªn/ líp

            H×nh thøc tæ chøc thi: Thi lÇn l­ît cac ®éi theo kÕt qu¶ b¾t th¨m.

            Thêi gian chuÈn bÞ 1 phót vµ thêi gian thÓ hiÖn 6 phót.

2. Kü n¨ng sö dông ®å dïng d¹y häc

            Sè l­îng dù thi: 01 sinh viªn/ §å dïng d¹y häc (sản phẩm đã được BGK chấm)

            H×nh thøc tæ chøc thi: Thi lÇn l­ît tõng líp theo kÕt qu¶ b¾t th¨m.

            Thêi gian chuÈn bÞ 1- 2 phót vµ thêi gian thÓ hiÖn: 5 phót/đå dïng d¹y häc .

II. HiÓu biÕt sư­ ph¹m

          C¬ cÊu ®éi dù thi: Mçi líp cö 01 ®éi dù thi gåm 5 sinh viªn.

            H×nh thøc tæ chøc thi: C¸c ®éi tËp trung trªn s©n khÊu theo ®iÒu khiÓn chung.

            Thêi gian thùc hiÖn néi dung thi 15 phót.

III. Kü n¨ng xö lý t×nh huèng s­ư ph¹m

             C¬ cÊu ®éi dù thi: H¹n chÕ kh«ng qu¸ 10 sinh viªn/ líp

            Néi dung thùc hiÖn: Do ®éi dù thi  tù chän nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®óng néi dung vµ ph¹m vi x¶y ra t×nh huèng (®­îc qui ®Þnh ë phÇn néi dung trªn). Néi dung nµy ®­îc ®éi dù thi x©y dùng th«ng qua mét tiÓu phÈm víi c¸c yªu cÇu thÓ hiÖn râ hoµn c¶nh x¶y ra t×nh huèng, diÔn biÕn cña t×nh huèng vµ c¸ch xö lý t×nh huèng.           

            H×nh thøc tæ chøc thi: Mçi ®éi dù thi chuÈn bÞ t×nh huèng vµ ph­¬ng ¸n xö lý t×nh huèng d­íi d¹ng mét kÞch b¶n (tiÓu phÈm ®­îc s©n khÊu hãa).

Yªu cÇu: Tªn t×nh huèng tiÓu phÈm vµ m« t¶ néi dung trªn, c¸ch xö lý t×nh huèng ph¶i nép tr­íc ngµy 30/11/2016 cho Ban tæ chøc (c« Lý Hoa) trong b× th­ niªm phong.

            C¸c bư­íc thùc hiÖn: Thi tõng cÆp theo 2 chiÒu,  qua kÕt qu¶ b¾t th¨m.

Thêi gian :    §ư­a ra t×nh huèng cho ®éi b¹n (3-5 phót)

§éi b¹n héi ý vµ tr¶ lêi (3 phót)

§éi ra t×nh huèng gi¶i thÝch c¸c xö lý (3phót).

 Đề nghị trưởng bộ môn triển khai đến giảng viên, lớp trưởng các lớp, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên PP chủ động triển khai đến HS-SV toàn khoa làm cơ sở cho hoạt động NVSP.

                                                                            TRƯỞNG KHOA

         (Đã ký)  

GVC.ThS. Võ Thị Lý Hoa

                                              *********************

  Những yêu cầu chính mang tính định hướng:

1.      Giáo án:

- Soạn trên giấy A4.

- Viết tay hoặc in vi tính.

- Khi dự thi các giáo án được đóng thành tập, có bìa, đánh số trang

2.      Sổ tay tích lũy NVSP:

            - Kích thước sổ: 16 x 24 cm

- Cấu trúc: có phần mở đầu, phần nội dung, phần mục lục

- Phần nội dung gồm:

  + Kiến thức chung (tâm lý-giáo dục...)

  + Kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành

Thông tin ghi chép được phải có tính chính xác, viết đẹp và không sai chính tả. Mỗi sổ tay phải ghi chép từ 200 trang trở lên đối với các lớp tốt nghiệp, 50 trang đối với các lớp còn lại và sổ được đánh số trang, có bìa.

3.      Đồ dùng dạy học:

            - Phù hợp với nội dung của chương trình từng cấp, từng khối của ngành đào tạo

            - Có hiệu quả sử dụng cao 

Khoa Cơ bản
 
Các tin khác liên quan :

      THÔNG BÁO SỐ 1 - HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA CƠ BẢN NH 2016-2017 07:35 03/10/2016 [929]


      KHOA CƠ BẢN TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2014 – 2015 18:52 18/01/2015 [2785]


      KHOA CƠ BẢN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 – 2014 10:14 13/01/2014 [1688] Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2016-2017 (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017)
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2016-2017 (Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017)
 Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia làm công tác thi THPT Quốc gia năm 2017
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2016-2017 (Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017)
 Thông báo công việc tuần 45 (từ ngày 29/5/2017)
  Danh sách lớp chính thức, thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017
 Quỹ Nafosted: Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật đợt 2 năm 2017
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2016-2017 (Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
  GIỚI THIỆU TỔ CM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG, AN NINH
 Các biểu mẫu dành cho sinh viên
 Khoa Cơ bản tổ chức Tổng kết khóa ĐH K13, CĐ K14 và TCCN K15 tốt nghiệp năm 2017
 Thông báo công việc tuần 45 (từ ngày 29/5/2017)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2016-2017 (Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2016-2017 (Từ 22/05/2017 đến 28/05/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 21/5/2017)
 Chương trình đào tạo Cao đẳng sư phạm Toán học
 Chương trình đào tạo Đại học sư phạm vật lý

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2016-2017 (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017)
 Lý lịch khoa học giảng viên Khoa Cơ bản
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2016-2017 (Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017)
 Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia làm công tác thi THPT Quốc gia năm 2017
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2016-2017 (Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2016-2017 (Từ 05/06/2017 đến 11/06/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản học kỳ hè, NH 2016-2017 (Cập nhật 01/6/2017)
  GIỚI THIỆU TỔ CM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG, AN NINH
 Các biểu mẫu dành cho sinh viên
 Khoa Cơ bản tổ chức Tổng kết khóa ĐH K13, CĐ K14 và TCCN K15 tốt nghiệp năm 2017
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY