Thứ sáu, 09/12/2022    
Tìm kiếm:    

 NĂM 2014
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2014
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2014
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2014

 NĂM 2015
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2015
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2015
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015

 NĂM 2016
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2016
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2016
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016

 NĂM 2017
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017
     ______ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2017
     ______KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM