Thứ sáu, 01/12/2023    
Tìm kiếm:    
 QUY CHẾ
     QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 08:24 04/03/2014 [670]
  
     QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHPVĐ ngày tháng năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng)

CHƯƠNG I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trường Đại học Phạm Văn Đồng (viết tắt là TTTT-TL) là đơn vị hành chính sự nghiệp, do Trường Đại học Phạm Văn Đồng thành lập và trực thuộc trường. TTTT-TL có chức năng thông tin và thư viện phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong TTTT-TL phù hợp với Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường.

Điều 2. Đối tượng phục vụ

Đối tượng phục vụ của TTTT-TL Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cán bộ viên chức, học sinh sinh viên, học viên của trường cũng như các đối tượng khác có nhu cầu.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

TTTT-TL có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của TTTT-TL theo hướng thư viện mở, thư viện điện tử, thư viện kỹ thuật số trình Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức đào tạo, phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dùng tin sử dụng nguồn tài nguyên thông tin qua các sản phẩm thông tin và dịch vụ thông tin phù hợp với quy định của Pháp lệnh Thư viện;

3. Xây dựng chương trình đào tạo người dùng tin theo từng đối tượng khác nhau và trực tiếp hướng dẫn người dùng tin khai thác nguồn lực thông tin theo yêu cầu;

4. Xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên thông tin phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của trường;

5. Thu thập, lưu trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu có giá trị khoa học cao;

6. Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên kết giữa TTTT-TL với các trung tâm thông tin, các thư viện trong và ngoài nước bằng các hình thức hội thảo, hội nghị, cho mượn, trao đổi tài liệu cũng như khai thác tài liệu online;

7. Tổ chức, quản lý và sử dụng nguồn thông tin điện tử; cân đối bổ sung nguồn tài liệu điện tử và nguồn tài liệu in;

8. Cân đối tỷ lệ bổ sung và thanh lọc tài liệu một cách hợp lý và khoa học;

9. Quản lý tổ chức, cán bộ nhân viên và tài sản theo phân cấp và quy định của nhà trường;

10. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng về hoạt động thông tin - thư viện của mình.

 

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4. Tên gọi

Tiếng Việt: Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Tiếng Anh: Center of Information and Documentation

Điều 5. Cơ cấu TTTT-TL gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và Thư viện viên.

TTTT-TL làm việc theo chế độ thủ trưởng.

Điều 6. Giám đốc TTTT-TL do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của TTTT-TL; là người tổ chức thực hiện các chương trình công tác tại TTTT-TL.

Giám đốc TTTT-TL có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Lãnh đạo các hoạt động của TTTT-TL nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TTTT-TL;

2. Có các quyền hạn và nhiệm vụ như quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

Điều 7. Phó giám đốc TTTT-TL do Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc TTTT-TL; có nhiệm vụ giúp Giám đốc TTTT-TL thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TTTT-TL.

Khi Giám đốc đi vắng, Phó Giám đốc được ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ như Giám đốc.

Điều 8. Thư viện viên là người được điều động, tuyển dụng theo quy định của pháp luật và quy định của nhà trường; chịu sự phân công của Giám đốc TTTT-TL và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động của mình; trường hợp không đồng ý với ý kiến của Ban Giám đốc thì có quyền phản ánh, đề nghị tập thể lãnh đạo xem xét, giải quyết, theo Qui chế Dân chủ của trường.

Điều 9. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng và Hiệu trưởng quyết định về nhân sự phụ trách các bộ phận này trên cơ sở đề nghị của Giám đốc TTTT-TL. Thực hiện đúng theo quy trình các hoạt động của TTTT-TL theo tiêu chuẩn Kiểm định Chất lượng Giáo dục.

1. Bộ phận xử lý tài liệu: Có nhiệm vụ thực hiện các chương trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện.

2. Bộ phận phục vụ bạn đọc: Có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ và phương tiện nghe nhìn, đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu của TTTT-TL thông qua Phòng Sách tham khảo, Phòng Sách Kinh tế - Kỹ thuật, Phòng Sách sư phạm, Phòng Internet và Báo - Tạp chí.

3. Bộ phận thông tin - thư mục: Có nhiệm vụ xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục; hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu đang lưu trữ cũng như đào tạo, hướng dẫn người dùng tin; truyền thông cho học sinh sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, học tập rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp.

 

CHƯƠNG III

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Quan hệ với Hiệu trưởng

1. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch quản lý và phát triển TTTT-TL hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

2. Thực hiện các hoạt động thông tin - thư viện theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

3. Báo cáo Hiệu trưởng theo định kỳ.

Điều 11. Quan hệ với các đơn vị trong trường

TTTT-TL phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc phục vụ các nguồn tài liệu nghiên cứu và học tập; cung cấp tài liệu theo đúng chương trình giảng dạy, kịp thời và có chất lượng trong việc phát triển TTTT-TL; trong quản lý nhân sự, quản lý nguồn tài nguyên và hợp tác tuyên truyền phổ biến thông tin phục vụ người dùng tin.

Điều 12. Quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác

TTTT-TL quan hệ với các cơ quan, tổ chức, thư viện, TTTT-TL trong và ngoài nước với mục đích chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin và trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của Pháp lệnh Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

 

 

CHƯƠNG IV

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 13. Cơ sở vật chất

1. Vốn tài liệu của TTTT-TL bao gồm các vật mang tin dưới dạng vật chất: tài liệu in trên giấy, tài liệu nghe nhìn và tài liệu điện tử được tổ chức thành các kho phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu người đọc, người dùng tin trong trường.

2. Trụ sở của TTTT-TL đặt tại cơ sở mới của Trường Đại học Phạm Văn Đồng (đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi)

Điều 14. Kinh phí hoạt động

1. Nguồn kinh phí hoạt động của TTTT-TL bao gồm:

a) Nguồn kinh phí được nhà trường cấp

- Kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch;

- Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, vốn tài liệu thông tin - thư viện, ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động nghiệp vụ theo kế hoạch hàng năm.

b) Nguồn kinh phí khác

- Các khoản tài trợ, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Các khoản thu dịch vụ khác phù hợp với hoạt động thông tin và thư viện được Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Kinh phí chi cho hoạt động TTTT-TL

a) Chi cho các hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ kế hoạch  đã được phê duyệt nhằm bổ sung tài liệu phát triển nguồn lực thông tin, bồi dưỡng cán bộ;

b) Chi mua sắm trang thiết bị công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, biên soạn thư mục, triển lãm, giới thiệu sách báo, nói chuyện chuyên đề;

c) Chi các hoạt động nghề nghiệp khác;

d) Chi các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; các hoạt động tham quan, khảo sát thực tế ở trong nước và nước ngoài.

đ) Chi phụ cấp độc hại;

e) Các khoản chi tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính - kế toán.

Điều 15. Quản lý cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động

Ban Giám đốc TTTT-TL chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất được giao; sử dụng nguồn kinh phí thuộc thẩm quyền phù hợp với quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Phạm Văn Đồng và pháp luật.

 

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này có hiệu lực theo Quyết định ban hành của Hiệu trưởng.Việc sửa đổi, bổ sung những điều khoản trong Quy chế do Hiệu trưởng quyết định.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

       (Đã ký)

 


 Tin mới nhất
 
 DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG NĂM 2020
 Đoàn Dự án Thư viện Việt Nam của tổ chức nước ngoài thăm và trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017
 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017

 TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
Nhà A2, 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3828488