Chi bộ CNTT tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 5 khóa XII

Chiều ngày 24/8/2017, theo chỉ đạo của Đảng ủy trường ĐH Phạm Văn Đồng, chi bộ khoa CNTT đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 5 khóa XII cho toàn thể cán bộ, giảng viên khoa CNTT.

Mở đầu, đồng chí Phạm Văn Trung, phó bí thư chi bộ đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Sau đó, toàn thể CBVC khoa CNTT đã được xem video buổi Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 29/6/2017.

Hội nghị đã tập trung quán triệt 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Kết thúc buổi học tập, đồng chí Phạm Văn Trung đã nhắc lại lời phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam tại buổi bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XII: “Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân ta, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Sau buổi học tập, toàn thể CBVC khoa CNTT sẽ thực hiện viết bài thu hoạch và nộp về chi bộ.

CNTT_HocNghiQuyet_0824