Thứ hai, 04/12/2023    
Tìm kiếm:    
 DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC
     DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2018 15:49 22/04/2020 [669]
TT Tên bài báo Tên tác giả Hội thảo/Hội nghị Trang Tác giả chính/
tham gia
Đơn vị
1 Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTG tại Quảng Ngãi Trần Mai Lâm Ái, Nguyễn Thị Thúy Hằng Hội thảo "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi" 16-26 Đồng tác giả Kinh tế
2 Doanh nghiệp đối với vấn đề bảo vệ môi trường ở tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hồng Đào, Phạm Thị Minh Hiếu Hội thảo "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi" 135-143 Đồng tác giả Kinh tế
3 Phân tích vai trò của doanh nghiệp đối với nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Huỳnh Thị Thanh Dung Hội thảo "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi" 144-155 Tác giả chính Kinh tế
4 Vai trò của doanh nghiệp trong tạo việc làm bền vững (decent work) cho người lao động tại tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Phương Hảo Hội thảo "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi" 156-170 Đồng tác giả Kinh tế
5 Giải pháp phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi Cao Anh Thảo, Nguyễn Mạnh Hiếu Hội thảo "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi" 171-183 Đồng tác giả Kinh tế
6 Các giải pháp phát huy vai trò của doanh nghiệp trong chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng Ngãi Lê Trần Hoài Thương, Phạm Đăng Phước Hội thảo "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi" 184-200 Đồng tác giả Kinh tế
7 Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong cung ứng dịch vụ công ở tỉnh Quảng Ngãi Bùi Tá Toàn, Huỳnh Đinh Phát Hội thảo "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi" 201-211 Đồng tác giả Kinh tế
8 Doanh nghiệp nhà nước và cải cách doanh nghiệp nhà nước ở các quốc gia Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Ái Hội thảo "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi" 247-262 Đồng tác giả Kinh tế
9 Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thâm Quyến - Bài học kinh nghiệm cho Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Ngân, Cao Xuân Tín Hội thảo "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi" 300-312 Đồng tác giả Kinh tế
10 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên của Trường ĐH Phạm Văn Đồng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đăng Động "Đổi mới cản bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi", UBND tỉnh Quảng Ngãi 224-232 Tác giả chính SPXH
11 Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng: Thực trạng và kiến nghị Nguyễn Thị Thu Biên "Đổi mới cản bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi", UBND tỉnh Quảng Ngãi 154-162 Tác giả chính SPXH
12 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần ổn định tình hình an ning trật tự, an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và trường học Nguyễn Thị Thu Hạnh "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh", Quảng Ngãi   Tác giả chính LLCT
13 Tích hợp một số nội dung về sức khỏe sinh sản vị thành niên vào chương trình môn sinh học phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Tường Vy "Đổi mới cản bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi", UBND tỉnh Quảng Ngãi 254-258 Tác giả chính H-S-MT
 
Các tin khác liên quan :

      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 16:41 23/04/2020 [672]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 16:29 23/04/2020 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 16:16 23/04/2020 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2018 16:11 22/04/2020 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2019 15:59 22/04/2020 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2017 15:33 22/04/2020 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2019 15:28 22/04/2020 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2018 15:02 31/12/2019 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2017 14:57 31/12/2019 [669]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2016 14:49 31/12/2019 [669]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2015 14:41 31/12/2019 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2014 14:30 31/12/2019 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2013 09:42 31/12/2019 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2012 09:30 31/12/2019 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2018 16:14 20/12/2019 [668]

       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2017 16:09 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2016 15:50 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2015 15:40 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 15:32 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 15:17 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 14:57 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 14:39 20/12/2019 [669]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 14:21 20/12/2019 [669]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2015 14:13 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 09:42 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2013 10:17 19/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2012 16:41 24/10/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 2017 22:42 23/10/2019 [668]

 
 

 Thông báo
 
 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việt mời viết bài tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 5 (FIHE 5)
 Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2021
 Thông báo về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 năm 2021
  Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững - TI4SD2020" - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021
 Thông báo Đại hội Hội khoa học công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam lần thứ 4 và Hội thảo chuyên đề
 Thông báo "V/v tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  

 Tin quan trọng
 
 Quy định về hoạt động của Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Phương pháp Toán Sơ cấp - Khóa 36
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo Dạy học Vật lí toàn quốc
 GS. Son Sung Don đến dự và trình diễn trong Lễ hội chào mừng năm học mới của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học:
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân”
 Giáo sư Ashley Hollenbeck (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giao lưu âm nhạc cùng Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc)
 GS. Son Sung Don trao đổi chuyên môn học thuật tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

  

Flag Counter

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Scientific Management and International Cooperation Office -
☎ 0255 3825366   ✉ qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ: Phòng A1.308, Tầng 3, Nhà hiệu bộ A1, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  
509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi