Thứ năm, 08/12/2022     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 

 

 

 Thông báo
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/12/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 30/10/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 30/10/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 30/10/2022
 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học tháng 10 năm 2022
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 23/10/2022
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
     Chức năng, nhiệm vụ 14:33 20/01/2021 [726]

I. Chức năng:

- Trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn.

- Các hình thức tổ chức dạy học của Trung tâm ngoại ngữ - Tin học đa dạng, linh hoạt mang tính xã hội hóa cao, nhằm góp phần nâng cao dân trí, nâng cao trình độ hiểu biết, kỷ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ các cơ quan, doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. Nhiệm vụ:

a. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông trên địa bàn, trên cơ sở đó báo cáo nhà trường kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu người học.

b. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:

  1) Chương trình ngoại ngữ trình độ A, B, C;

  2) Chương trình ứng dụng CNTT trình độ cơ bản và nâng cao;

  3) Chương trình đào tạo thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông;

  4) Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.

  5) Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông cho giáo viên của trường và các đơn vị khác khi có nhu cầu.

c. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

d. Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ - tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

đ. Phối hợp với phòng đào tạo nhà trường tổ chức kiểm tra cuối khóa để trường cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông.

 
Các tin khác liên quan :

      Quyết định thành lập 11:10 20/01/2021 [255]


 

 

 Tin mới nhất
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/12/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 30/10/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 30/10/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022
 Lich ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 30/10/2022
 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học tháng 10 năm 2022

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn