Thứ tư, 08/02/2023    
Tìm kiếm:    
 ILIB-OPAC
     HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU 10:31 28/03/2011 [8098]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN-  TƯ LIỆU

 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

 

 

  Đăng nhập ILIB-OPAC 

         Tìm tài liệu

        1.Tra cứu

        2.Tra cứu biểu thức

        3.Tra cứu nâng cao

        4.Tra cứu Z3950

1. Chọn Tra cứu:

 

               Loại hình tài liệu:    Sách lẻ

               Tác giả: Bùi Thị Hải Yến

               Số đăng ký cá biệt:…………….

               Nhan đề: Tài nguyên du lịch

               Năm xuất bản:…………..

               1 trang:      25

          Làm lại

 

      Tìm kiếm

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

         Chọn Tìm kiếm xuất hiện:

                                               

Tài nguyên du lịch/ Bùi Thị Hải yến.- H.: Giáo dục, 2007.- 399tr.; 24cm

Chi tiết………

( sẵn sàng lưu thông)

Chọn chi tiết xuất hiện:

 

ISBD  Tài nguyên du lịch/ Bùi Thị Hải Yến.- H.: Giáo dục, 2007.-399tr.;

 

Chỉ số phân loại BBK:   910(959.7)

Chỉ số sách theo tiêu chuẩn quốc tế  ÍBD

Ký hiệu kho: KM…

Mô tả vật lý: 399tr.; 24cm

Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát: Tài nguyên

Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát: du lịch

Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát: địa lý

Thông tin về nhan đề chính: Tài nguyên du lịch/ Bùi Thị hải yến

Tiêu đề mô tả chính tên người

Xuất bản, phát hành: H.: Giáo dục, 2007

 

Dữ liệu số:

                             Tình trạng mượn trả:

                             Đang mượn: 0

                                    Hiện có: 12

                                    Thư viện Kho mượn [KM]

             KM.000000037, 000000038.0000000039, 000000040,       0000000041, 000000042,.0000000043, 000000044, 000000045, 000000046, 000000047, 000000048

             Xử lý kỹ thuật: 0

2. Chọn Tra cứu biểu thức:

Xuất hiện hộp thoại:

  

VD: Tìm sách  Du lịch 

 

Chọn Tìm kiếm:

 

Hiển thị kết quả Tìm kiếm 

Xuất hiện các danh mục sách về tài nguyên, bạn đọc muốn chọn tài liệu nào thì click chuột vào đó

 

 VD:Tài nguyên du lịch/ Bùi Thị Hải yến.- H.: Giáo dục, 2007.- 399tr.; 24cm

Chi tiết………

( sẵn sàng lưu thông)

Chọn chi tiết xuất hiện:

 

ISBD  Tài nguyên du lịch/ Bùi Thị Hải Yến.- H.: Giáo dục, 2007.-399tr.;

 

Chỉ số phân loại BBK:   910(959.7)

Chỉ số sách theo tiêu chuẩn quốc tế  ÍBD

Ký hiệu kho: KM…

Mô tả vật lý: 399tr.; 24cm

Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát: Tài nguyên

Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát: du lịch

Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát: địa lý

Thông tin về nhan đề chính: Tài nguyên du lịch/ Bùi Thị hải yến

Tiêu đề mô tả chính tên người

Xuất bản, phát hành: H.: Giáo dục, 2007

 

Dữ liệu số:

                             Tình trạng mượn trả:

                             Đang mượn: 0

                                    Hiện có: 12

                                    Thư viện Kho mượn [KM]

             KM.000000037, 000000038.0000000039, 000000040,       0000000041, 000000042,.0000000043, 000000044, 000000045, 000000046, 000000047, 000000048

             Xử lý kỹ thuật: 0

 

 

 

 

3. Chọn Tra cứu nâng cao: Chọn kiểu tìm , nhập thuật ngữ vào các trường …. Có chứa, chọn từ liên kết( AND, OR hay NOT) để giới hạn phạm vi tìm kiếm:


VD: Tìm tài liệu Tuyến điểm du lịch Việt Nam của tác giả Bùi Thị Hải Yến

  Chọn Tìm kiếm

Hiển thị kết quả Tìm kiếm xuất hiện: 

Tuyến điểm du lịch Việt Nam/ Bùi Thị Hải Yến.- H.: Giáo dục, 2007.- 431tr.; 24cm

Chi tiết…

( Sẵn sàng lưu thông)

 Chọn Chi tiết xuất hiện: 

ISBD  Tuyến điểm du lịch Việt Nam/ Bùi Thị Hải Yến.- H.: Giáo dục, 2007.-431tr.; 24cm 

Chỉ số phân loại BBK:   910(959.7)

Chỉ số sách theo tiêu chuẩn quốc tế  ÍBD

Ký hiệu kho: KM…

Mô tả vật lý: 431tr.; 24cm

Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát: Tài nguyên

Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát: du lịch

Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát: địa lý

Thông tin về nhan đề chính: Tuyến điểm du lịch Việt Nam/ Bùi Thị hải yến

Tiêu đề mô tả chính tên người

Xuất bản, phát hành: H.: Giáo dục, 2007 

Dữ liệu số:

                             Tình trạng mượn trả:

                             Đang mượn: 0

                                    Hiện có: 12

                                    Thư viện Kho mượn [KM]

             KM.000000049, 000000050.0000000051, 000000052,            0000000053, 000000054,.0000000055, 000000056, 000000057, 000000058, 000000059, 000000060

             Xử lý kỹ thuật: 0

 
4. Tra cứu Z3950: Tra cứu liên thư viện 

Phương pháp này giúp bạn đọc tìm kiếm tài liệu không chỉ trong thư viện của mình mà còn tìm đến nhiều thư viện khác

 

 

 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM