Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Hội thảo khoa học
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Trần Thanh Tùng
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 103 Nguyễn Nghiêm – Thành Phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0905888475
 Email: tttung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    Trần Tấn Từ
 Đơn vị: Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học
 Địa chỉ liên lạc:
 Điện thoại cơ quan:
 Di động:
 Email:
 Lý lịch khoa học

    ThS. Bùi Văn Thanh
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 912 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 02553835472
 Di động: 0977.229323
 Email: bvthanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Võ Tuấn Thanh
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: TT La Hà – Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0905475187
 Email: vtthanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Bùi Công Thành
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc:
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0908 053 350
 Email: congthanhbkit03@gmail.com
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn